Onderwerp: Bezoek-historie

Eigen kinderen / adoptie / erkenning (SB1009)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Onder eigen kinderen verstaat de SVB de kinderen van de vrouw die op grond van artikel 1:198 BW (betreffende moederschap) als hun moeder wordt aangemerkt, alsmede de kinderen van de man die op grond van artikel 1:199 BW (inzake vaderschap) als hun vader wordt aangemerkt. Op grond van een uitspraak van de CRvB van 15 april 2005 merkt de SVB tevens als eigen kind aan, het kind van de man die op grond van artikel 1:394 BW (betreffende de onderhoudsplicht van de verwekker) verplicht is bij te dragen aan de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind, mits dit kind niet reeds op grond van artikel 1:199 BW als eigen kind van een andere man wordt aangemerkt.

In situaties waarin buitenlands recht van toepassing is, volgt uit de uitspraak van de CRvB van 15 april 2005 dat de vraag of sprake is van een eigen kind moet worden beantwoord aan de hand van het nationale recht dat op grond van internationaal privaatrecht van toepassing is. Daarnaast wordt in die situaties door de SVB als eigen kind van een man aangemerkt, het kind dat door die man is verwekt en dat niet reeds een andere man als juridische vader heeft.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 9, lid 1, onder c AOW, artikel 5, lid 1 Anw, artikel 7, lid 1 AKW en artikel 1,
lid 1, onder h en lid 3 Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven