Onderwerp: Bezoek-historie

Zorg dragen voor elkaar (zorgcriterium) (SB1005)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Van een gezamenlijke huishouding is sprake als twee personen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins(zorgcriterium).

De SVB leidt uit de jurisprudentie af dat het zorgcriterium inhoudt dat de huishouding en het levensonderhoud worden betaald uit de inkomsten van beiden (HR 22 februari 1985).

Indien de partners hun inkomsten en uitgaven strikt gescheiden houden dan wel indien een van de partners geen of een verwaarloosbaar laag inkomen heeft, kan er alleen sprake zijn van een gezamenlijke huishouding indien zij anderszins in elkaars verzorging voorzien (CRvB 15 juli 1993).

De SVB leidt uit de jurisprudentie af (zie bijvoorbeeld CRvB 11 juli 1995 en 6 januari 1998) dat geen sprake is van wederzijdse zorg indien betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en de financiële verstrengeling tussen hen beperkt is tot het uitsluitend delen van de woonlasten en daarmee samenhangende vaste lasten. Indien de financiële verstrengeling echter verder gaat dan het louter delen van de woonlasten en/of betrokkenen op enige andere wijze in elkaars verzorging voorzien, neemt de SVB aan dat betrokkenen wél een gezamenlijke huishouding voeren.

Bij de beoordeling of voldaan wordt aan het zorgcriterium betrekt de SVB de volgende elementen.

Ten aanzien van financiële verstrengeling:

  • gebruik van de woning en de betaling van de zuivere woonlasten, zoals huur en hypotheek en daaruit voortvloeiende vaste lasten, zoals energiekosten, verzekeringen en gemeentelijke heffingen; en
  • gebruik van duurzame goederen zoals auto of caravan; of
  • de betaling van de kosten van de huishouding, zoals voeding, boodschappen, vervoer en vakantie; of
  • de betaling van overige uit het huishouden voortvloeiende kosten, zoals verzekeringen en leningen.

 

Ten aanzien van zorg die niet tot uitdrukking komt in financiële verstrengeling:

 

  • verzorging van de huishouding, zoals schoonmaak, bewassing, koken;
  • persoonlijke verzorging bij ziekte of gebrek.

 

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat het ondernemen van gezamenlijke activiteiten zoals het gezamenlijk op vakantie gaan, niet noodzakelijkerwijs gepaard gaat met verzorging (HR 15 juni 2012). Op gezamenlijke activiteiten, zoals het gezamenlijk afleggen van familiebezoek of op vakantie gaan, slaat de SVB daarom alleen acht als bij deze activiteiten sprake is van financiële verstrengeling of een andere vorm van zorg.

Indien ten aanzien van één of meer van de hierboven omschreven elementen zorg aanwezig is, zonder dat sprake is van een louter marginale of incidentele wederzijdse betrokkenheid, gaat de SVB ervan uit dat de betrokkenen aan het zorgcriterium voldoen. Dit is slechts anders indien sprake is van een commerciële relatie (zie SB1237 over bijzondere situatie: commerciële relatie en gezamenlijke huishouding).

Naar boven