Onderwerp: Bezoek-historie

Vaststelling leeftijd, meerderjarigheid en minderjarigheid (SB1001)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De aanspraken op grond van de AOW, Anw, AKW, de TOG 2000Participatiewet, OBR, en de Remigratiewet zijn mede afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager, de overleden verzekerde, de (huwelijks)partner en de kinderen. Naast hetUit artikel 1.6 Wet basisregistratie personen en Bijlage 1 bij wijze van voorbeeld opgenomen artikel 7 AOW bevatten ookBesluit basisregistratie personen volgt dat de overige bovengenoemde overige bepalingenSVB bij het bepalen van AOW, Anw, AKW, TOG 2000 en Remigratiewet overeenkomstige leeftijdscriteriade leeftijd dient uit te gaan van de geboortedatum zoals die is geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP).

DeIn sommige gevallen is het geboortejaar wel, maar de precieze geboortedatum niet geregistreerd in de BRP. In dergelijke gevallen stelt de SVB een onderzoek in naar de werkelijke geboortedatum. Wanneer de SVB deze niet kan achterhalen, gaat zij uit van een persoon wordt infictieve geboortedatum. Is alleen het geboortejaar bekend dan hanteert de meeste gevallen gecontroleerd met behulp vanSVB 1 juli als fictieve geboortedatum. Zijn het geboortejaar en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het komt ook voor datgeboortemaand bekend, maar de exacte datum niet dan hanteert de SVB de zestiende van de betreffende maand als fictieve geboortedatum zelf verifieert aan. De SVB baseert deze gedragslijn op de handwerkafspraken over de vaststelling van gelegaliseerde aktengeboortedata vastgelegd in de circulaire van de voormalige Sociale Verzekeringsraad van 12 december 1986. De CRvB heeft in zijn uitspraak van 7 april 1995 deze gedragslijn bevestigd.

De bij de aanvraag om uitkering aangegeven geboortedatum stemt meestal overeen met de datum die is geregistreerd in de bevolkingsadministratie of die met behulp van een akte is vastgesteld.

In een aantal gevallen kan onzekerheid bestaan over het geboortejaar ofIndien de precieze geboortedatum. Hiervan kan sprake zijn alsaanvrager niet in de betrokkene afkomstigBRP bekend is uit een land waar ten tijde van zijn geboorte nog geen deugdelijke bevolkingsregistratie werd gevoerd. Onzekerheid ten aanzien van het geboortejaar ontstaat dan met name alsen hij bij de aanvraag een ander geboortejaar wordt opgegevenandere geboortedatum opgeeft dan het geboortejaarde geboortedatum waarmee de betrokkene bij binnenkomsthij eerder in Nederland werd geregistreerd. In dat geval wordtbekend was, bijvoorbeeld bij inschrijving bij een onderzoek ingesteld naarzorgverzekeraar of de juiste geboortedatum. Voor de vaststelling daarvanBelastingdienst, dan hanteert de SVB bij de volgende invaststelling van de geboortedatum het volgende, op jurisprudentie gebaseerde beleid (zie onder meer de uitspraak van de CRvB van 23 maart 1988 en het arrest van het HvJ EG van 14 maart 2000) ontwikkelde criteria:.

  • er wordt uitgegaan van de geboortedatum die bij binnenkomst in Nederland bij een bevoegde instantie is opgegeven;
  • wanneer op basis van authentieke stukken die tot stand zijn gekomen vóór de datum van binnenkomst in Nederland een andere geboortedatum wordt aangetoond, kan deze datum worden aangehouden als de juistheid daarvan aannemelijker is dan van die welke bij binnenkomst in Nederland is opgegeven (zie de uitspraken van de CRvB van 25 maart 1987 en 8 april 1987);
  • met een buitenlands rechterlijk vonnis over de geboortedatum wordt alleen rekening gehouden wanneer dit is gebaseerd op controleerbare gegevens. De geboortedatum uit het vonnis kan worden aangenomen als de onderliggende gegevens van doorslaggevende betekenis zijn (CRvB 1 november 1989);
  • een medisch-deskundig oordeel over het juiste geboortejaar wordt niet als bewijs aanvaard (CRvB 13 december 1989);
  • er kan niet worden afgegaan op de persoonlijke aanblik van betrokkene.

De SVB gaat uit van de geboortedatum die bij binnenkomst in Nederland bij een bevoegde instantie is opgegeven. Van dit uitgangspunt wijkt de SVB af wanneer op basis van authentieke stukken die tot stand zijn gekomen vóór de datum van binnenkomst in Nederland een andere geboortedatum wordt aangetoond en de juistheid van die geboortedatum aannemelijker is (zie de uitspraken van de CRvB van 25 maart 1987 en 8 april 1987). De SVB houdt alleen rekening met een buitenlands rechterlijk vonnis over de geboortedatum wanneer dit is gebaseerd op controleerbare gegevens die doorslaggevende betekenis hebben (CRvB 1 november 1989). De SVB aanvaardt een medisch deskundig oordeel over het juiste geboortejaar niet als bewijs (zie CRvB 13 december 1989) en gaat evenmin af op de persoonlijke aanblik van betrokkene.

Als bij de wijziging van de geboortedatum na het onderzoek geen zekerheid is verkregen over de juiste geboortedatum, gaat de SVB uit van de datum die bij binnenkomstwaarmee de betrokkene voor het eerst bekend was in Nederland is opgegeven.

In een uitspraak van de ArrondissementsrechtbankRechtbank Amsterdam van 1 juli 1994 is bepaald dat een 'copie-intégrale' (een afschrift van een geboorteakte uit de Marokkaanse geboorteregisters) kan worden aangemerkt als een document waarmee kan worden aangetoond dat er sprake is van een andere geboortedatum dan die welke betrokkene bij binnenkomst in Nederland heeft opgegeven. NuOmdat de copie-intégrale slechts een afschrift is van de originele geboorteakte, stelt de SVB bepaalde voorwaarden aan dit document:

  • De in de copie-intégrale genoemde geboortedatum moet overeenstemmen met de in de oorspronkelijke geboorteakte vermelde datum.
  • De oorspronkelijke geboorteakte mag niet zijn opgemaakt op een tijdstip dat nauw verband houdt met de migratie of de afgifte van de copie-intégrale.

In sommige gevallen is het geboortejaar wel, maar de precieze geboortedatum niet bekend. In dergelijke gevallen wordt een onderzoek ingesteld naar de werkelijke geboortedatum. Wanneer de SVB deze niet kan achterhalen, gaat zij uit van een fictieve geboortedatum. Is alleen het geboortejaar bekend dan hanteert de SVB 1 juli als fictieve geboortedatum. Zijn het geboortejaar en de geboortemaand bekend, maar de exacte datum niet dan hanteert de SVB de zestiende van de betreffende maand als fictieve geboortedatum. De SVB baseert deze gedragslijn op de werkafspraken inzake de vaststelling van geboortedata vastgelegd in de circulaire van de voormalige Sociale Verzekeringsraad van 12 december 1986. De CRvB heeft in zijn uitspraak van 7 april 1995 deze gedragslijn bevestigd.

De Remigratiewet stelt het recht op dan wel de hoogte van een aantal voorzieningen afhankelijk van de vraag of een persoon minderjarig dan wel meerderjarig is. De SVB beantwoordt deze vraag, ongeacht het woonland of de nationaliteit van de betrokken persoon, op basis van artikel 1:233 van het Burgerlijk Wetboek.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 7, artikel 8, eerste lid 1 en artikel 9, leden 1 en 6 AOW, artikel 14, lid 1eerste lid, artikel
15, lid 3derde lid, artikel 16, leden 1 en 2, artikel 22, lid 1, artikel 24, leden 1 en 2, artikel
26, leden 1 en 2, artikel 29, lid 2tweede lid, artikel 67, leden 166a en 3, enartikel68artikel 67, eerste lid 1 Anw,
artikel 7, eerste lid 1 AKW, artikel 47a Participatiewet, artikel 3, artikel, 4, leden 1, 3 en 4, artikel 6, eerste lid, artikel 10, leden 1 en 2 TOG 2000, artikel 11, artikel 115 OBR, lidartikel 1, onder hd en artikel 2, lid 1,
onder a Remigratiewet, artikel 1.6 Wet basisregistratie personen, bijlage 1 bij Besluit basisregistratie personen

Besluit beleidsregels SVB 20072016