Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3814/GB, 21 maart 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3814/GB

Betreft: [klager] datum: 21 maart 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 december 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 28 september 2010 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager stelt in de locatie De Schie de mogelijkheden te hebben om een opleiding te voltooien en papieren te behalen. Klagers broer heeft in de p.i. Krimpen aan den IJssel verbleven en zijn broer heeft destijds veel ruzie gehad met de p.i.w.-ers. Nu
lijkt het erop dat klager getreiterd wordt door de p.i.w-ers naar aanleiding van acties destijds van zijn broer. Klager is een paar keer van de sportlijst afgehaald zonder dat daar een reden voor was. Klagers bezoekers worden extra gecontroleerd
terwijl
klager niet eens rookt. Er wordt vaak vergeten om klager uit zijn cel te halen waardoor klager te laat komt voor het bezoekmoment. Klager zat op een meerpersoonscel maar daar is hij vanaf gehaald omdat er iets mis zou zijn met de tegels in de douche.
Klager heeft met de monteur gesproken en de monteur vertelde klager dat er niks mis was met de douche. Klager is gefrustreerd maar moet blijven lachen omdat hij vreest voor slechte selectierapportages. Klager wil graag deze inrichting verlaten zonder
problemen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Uit telefonisch contact met de locatie De Schie is gebleken dat er binnen het h.v.b. in locatie De Schie niet meer mogelijkheden zijn tot het volgen van een opleiding dan in de inrichting waar klager thans verblijft. Nu klager zich in een inrichting in
de omgeving van het parket van insluiting bevindt en hij in die inrichting bezoek ontvangt is er geen reden om klager over te plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Hetgeen klager heeft opgemerkt omtrent zijn bejegening in de p.i. Krimpen aan den IJssel is onvoldoende aannemelijk kunnen worden. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle
in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 21 maart 2011

secretaris voorzitter

Naar boven