Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3722/GB, 7 maart 2011, beroep
Uitspraakdatum:07-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3722/GB

Betreft: [...] datum: 7 maart 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. R.A. van der Horst, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 december 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 11 november 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Het verzoek tot overplaatsing is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Weliswaar is het nog geen zes maanden geleden dat een eerder verzoek tot overplaatsing is afgewezen, maar er is sprake van gewijzigde feiten en omstandigheden, die opnieuw
behoren te worden gewogen. Meer in het bijzonder heeft de inrichting besloten om een nieuw advies op te stellen. Gelet op de ingrijpendheid van de beslissing - een verdachte zonder relevante documentatie en met een smetteloos penitentiair dossier wordt
iedere vorm van verlof geweigerd - mag een inhoudelijke beoordeling van het nieuwe verzoek worden verwacht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de niet-ontvankelijkverklaring van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers verzoek is niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 18, vierde lid, van de Pbw. Een eerder verzoek is op 17 augustus 2010 afgewezen.

4. De beoordeling
Artikel 18, eerste lid, van de Pbw bepaalt dat een gedetineerde het recht heeft bij de selectiefunctionaris een met redenen omkleed verzoekschrift in te dienen strekkende tot overplaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling.
Artikel 18, vierde lid, van de Pbw bepaalt dat indien het verzoekschrift is afgewezen, de gedetineerde zes maanden na die afwijzing opnieuw een dergelijk verzoekschrift kan indienen.
Uit de stukken blijkt dat klager reeds eerder een dergelijk verzoek heeft ingediend, welk verzoek de selectiefunctionaris op 17 augustus 2010 heeft afgewezen. Volgens artikel 18, vierde lid, van de Pbw kon klager eerst op 17 februari 2011 opnieuw een
dergelijk verzoek indienen. Nu klager zijn verzoek op 18 november 2010 heeft ingediend, komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de selectiefunctionaris op goede gronden en met juistheid heeft beslist.
Door de inrichting is wel aangekondigd dat de inrichting zich aansluit bij het advies van reclassering om na afhandeling van klagers strafzaak in hoger beroep een herdiagnose af te nemen en wederom te bezien of klager een geschikte kandidaat is voor
plaatsing in een b.b.i.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 maart 2011

secretaris voorzitter

Naar boven