Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0528/SGB, 24 februari 2011, schorsing
Uitspraakdatum:24-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/528/SGB

Betreft: [klager] datum: 24 februari 2011

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. N. van Schaik, namens

[...], verder verzoeker te noemen, thans niet gedetineerd.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 7 februari 2011, inhoudende dat verzoeker zich op 28
februari
2011 dient te melden in de locatie De Kruisberg te Doetinchem.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het bezwaarschrift van 14 februari 2011, van de beslissing op het bezwaarschrift van 15 februari 2011, het op 18 februari 2011 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift,
alsmede
van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 22 februari 2011.

1. De standpunten van verzoeker en de selectiefunctionaris
Namens verzoeker is het volgende aangevoerd. Bij arrest van 27 november 2007 van het Gerechtshof te Den Bosch is verzoeker veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 480 dagen. Dit arrest is op 29 juni 2010 onherroepelijk geworden. Op 15
september 2010 is om gratie verzocht en dit verzoek is op 14 januari 2011 afgewezen. Op 7 februari 2011 is verzoeker opgeroepen zich op 28 februari 2011 te melden bij de locatie De Kruisberg te Doetinchem. De reden van het verzoek om uitstel is van
zakelijke aard. Verzoeker exploiteert een eenmanszaak, gericht op het kweken van paddenstoelen op biologische basis. Vanwege de aard van het bedrijf is verzoeker van februari tot en met april 2011 onmisbaar in verband met de in die periode te
verrichten, zeer specialistische werkzaamheden, waaronder het enten van hout. De werkzaamheden na genoemde periode kunnen worden ondervangen door een zakelijke partner en verzoekers broer. Zij hebben zich hiertoe bereid verklaard. Derhalve ziet het
verzoek om uitstel op een relatief korte periode. Verzoeker zou per 1 mei 2011 alsnog zijn gevangenisstraf zonder zakelijke implicaties kunnen ondergaan.
Van belang is dat het verzoek is gedaan conform de vigerende beleidsregels, namelijk de Beleidsregels openbaar ministerie met betrekking tot het zelfmeldbeleid. Als reden voor uitstel wordt in de beleidsregels onder meer genoemd het zoeken van een
zaakwaarnemer gedurende de detentieperiode. ‘Hiervoor is vaak enige tijd nodig’, aldus de beleidsregels.
De selectiefunctionaris verwijst naar het ondertekenen van de ‘zelfmeldverklaring’ eind september 2010, waarna verzoeker gestart zou zijn met zijn zaak op 3 november 2010. verzoeker is reeds medio 2009 begonnen met een marktonderzoek, waarna eind 2009
de testfase van de teelt en oogst is afgerond. Voorts zijn er medio juni 2010 onderhandelingen met het bedrijf Groene Takken en de verhuurder van een bedrijfspand gestart, een en ander dus nog vóór het moment dat het vonnis van het Hof onherroepelijk
werd. De materiële bedrijfsactiviteiten zijn medio december 2010 gestart, terwijl reeds op 12 februari 2011 de benodigde vervanging is geregeld. De benodigde vervanging kan echter pas per 1 mei 2011 worden ingezet.
Er is geen sprake van een juiste belangenafweging. Het verzochte uitstel verzekert verzoeker van werk en inkomen na ommekomst van zijn detentie, hetgeen resocialiserend en recidivebeperkend werkt. Het procedureverloop van verzoekers strafzaak heeft 18
jaar in beslag genomen en daarbij valt de duur van het verzochte uitstel volledig in het niet.

Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris komt het volgende naar voren. Verzoeker had bij de start van de eenmanszaak op 3 november 2010 kunnen weten dat hij op korte termijn zou worden opgeroepen voor het ondergaan van zijn vrijheidsstraf.
Verzoeker had in het kader van een goede bedrijfsvoering, mede gelet op de lengte van de vrijheidsstraf, maatregelen kunnen treffen. Hetgeen door verzoeker wordt aangevoerd, doet niets af aan het feit dat verzoeker een bedrijf heeft opgestart en een
huurovereenkomst heeft ondertekend voor de periode van vijf jaar, terwijl hij wist dat hij nog een vrijheidsstraf moest ondergaan. Het feit dat verzoeker zakelijke verplichtingen is aangegaan komt voor zijn rekening en risico. Het schorsingsverzoek
dient te worden afgewezen.

2. De beoordeling
Verzoeker heeft sinds eind 2010 een eenmanszaak, gericht op het kweken van paddenstoelen op biologische basis. Klagers raadsman heeft aangegeven dat vanwege de aard van het bedrijf verzoeker van februari tot en met april 2011 onmisbaar is in verband
met
de in die periode te verrichten, zeer specialistische werkzaamheden. Na genoemde periode heeft verzoeker vervanging geregeld. Namens verzoeker is gesteld dat verzoeker per 1 mei 2011 alsnog zijn gevangenisstraf zonder zakelijke implicaties zou kunnen
ondergaan.
Het verzoek om uitstel ziet derhalve op een relatief korte periode, terwijl het belang van dat uitstel ontegenzeggelijk zeer groot is voor verzoeker en verzoekers verdere toekomst. De afweging van belangen had naar het voorlopig oordeel van de
voorzitter in alle redelijkheid en billijkheid moeten leiden tot een voor verzoeker gunstige beslissing van de selectiefunctionaris.
Gelet op het vorenstaande zijn er termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek
De voorzitter zal de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 7 februari 2011, inhoudende dat verzoeker zich op 28 februari 2011 dient te melden in de locatie De Kruisberg, schorsen tot 1 mei 2011.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de selectiefunctionaris van 7 februari 2011, inhoudende dat verzoeker zich op 28 februari 2011 dient te melden in de locatie De Kruisberg, tot 1 mei 2011.

Aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris op 24 februari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven