Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3306/GB, 21 februari 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3306/GB

Betreft: [klager] datum: 21 februari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 oktober 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 17 september 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de p.i. Haarlem, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt. Op 31 januari 2011 is hij geplaatst in de locatie Norgerhaven te Veenhuizen, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. Ontvankelijkheid
Klager is op 31 januari 2011 geplaatst in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen met een regime van algehele gemeenschap in verband met een veroordeling door de rechter. Hiermee is zijn status gewijzigd en is een plaatsing in een h.v.b.
niet meer te realiseren. Het belang aan klagers beroep is derhalve komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 21 februari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven