Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2585/GA, 15 februari 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2585/GA

betreft: [klager] datum: 15 februari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 augustus 2010 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn gemachtigde [...] om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het aanbod halal-voeding in de inrichtingswinkel.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is een aanzienlijke hoeveelheid informatie, waarmee hij kennelijk aan wil tonen dat er - mede in het licht van de hoeveelheid koosjere producten - onvoldoende halal-producten in de winkel verkrijgbaar zijn, overgelegd.

De directeur geeft in beroep aan dat er naar zijn oordeel geen reden is het beroep van klager gegrond te verklaren. De directeur spant zich voldoende in om het winkelassortiment naar ieders tevredenheid samen te stellen.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw kan een gedetineerde zich beklagen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing.
Door en namens klager wordt geklaagd over het winkelassortiment en in het bijzonder de omstandigheid dat er onvoldoende halal-voedsel zou worden aangeboden. Er is hier geen sprake van een hem betreffende beklagwaardige beslissing van de directeur zoals
bedoeld in artikel 60 van de Pbw. De beklagcommissie had klager niet-ontvankelijk in zijn beklag moeten verklaren. Gelet hierop komt de beroepscommissie niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de klacht. De uitspraak van de beklagcommissie zal
worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag .

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 15 februari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven