Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2748/TA, 9 februari 2011, beroep
Uitspraakdatum:09-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Schade  v

Uitspraak

nummer: 10/2748/TA

betreft: [klager] datum: 9 februari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 september 2010 van de beklagcommissie bij FPC Oostvaarderskliniek te Almere, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het onnodig gedurende zes maanden niet kunnen beschikken over een cd-speler
b. de reparatie van de cd-speler door de technische dienst van de inrichting
c. de weigering klager geld van zijn rekening te geven voor de aanschaf van kleding.

De beklagcommissie heeft het beklag op onderdeel a. gegrond verklaard en een tegemoetkoming toegekend van € 12,50 = en de overige beklagonderdelen ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Hij is het niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie, omdat zijn rechten niet zijn gehonoreerd.
Hij vraagt hem niet meer patiënt te noemen, omdat hij niet door medici is veroordeeld. Hij heeft geen behandeling en begeleiding nodig. Hij is een gegijzelde die tegen betaling van leugens en onwaarheden zijn vrijheid kan krijgen. Hij zal daar nooit
aan
meewerken, omdat dat alleen de tunnelvisie dient.

Namens het hoofd van de inrichting is het standpunt in beroep, onder verwijzing naar het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt, als volgt toegelicht.
De inrichting heeft voor reparatie van de cd-speler voldoende zorg gedragen. Klager heeft geweigerd de gerepareerde cd-speler in ontvangst te nemen.
Wat betreft financiën wordt klager niet anders behandeld dan andere patiënten.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Ten aanzien van onderdeel b. van het beklag is daarbij in aanmerking genomen dat de gerepareerde
cd-speler
in de opslag klaarstaat voor gebruik en ook in beroep niet door klager aannemelijk is gemaakt dat de cd-speler niet deugdelijk zou zijn gerepareerd.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 9 februari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven