Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2668/GA, 26 januari 2011, beroep
Uitspraakdatum:26-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2668/GA

betreft: [klager] datum: 26 januari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave,

gericht tegen een uitspraak van 2 september 2010 van de beklagcommissie bij voormelde p.i. gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 december 2010, gehouden in de p.i. Vught, is klager gehoord.
De directeur van de p.i. Grave heeft laten weten verhinderd te zijn om ter zitting te verschijnen. Hij heeft zijn beroep op 20 december 2010 schriftelijk toegelicht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager met een slipper aan naar de werkzaal moest.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Indien een gedetineerde arbeidsgeschikt wordt bevonden door de medische dienst, wordt dit tijdens het consult aangegeven. Indien er bijzonderheden zijn, wordt dit mondeling doorgegeven aan de afdeling. Indien een gedetineerde arbeidsongeschikt wordt
bevonden, wordt dat schriftelijk doorgegeven. Voordat klager ging werken heeft de medische dienst vastgesteld dat klager met een slipper aan de werkzaal kon betreden. Tijdens de zitting van de beklagcommissie is niet gesproken over het ontbreken van
een
schriftelijke verklaring. De directie is ook niet in staat gesteld deze alsnog aan te leveren.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Bij het sporten is klager door zijn enkel gegaan. De medische dienst heeft zijn enkel ingetapet en hem gemeld dat hij kon werken. Klager was het daarmee niet eens. Hij kreeg zijn schoen niet aan. Klager heeft toen een slipper aangetrokken. Op de
werkzaal heeft hij koffie gezet en hij heeft de situatie met de werkmeester besproken. De werkmeester heeft klager naar de afdeling gestuurd. Klager was reiniger en verrichtte daarom extra taken. Hij hield bijvoorbeeld ook het toilet schoon. Hij werkte
met chloor en anderen werkten met zware spullen. Het risico bestond dat er iets op zijn voet zou vallen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het Arbeidsreglement voor de werkzalen dat als bijlage II bij de Huisregels van de p.i. Grave is gevoegd. Artikel 10.3 van het Arbeidsreglement luidt “de gedetineerde is verplicht tijdens de arbeid door de
inrichting verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen bijvoorbeeld werkkleding, werkschoenen, handschoenen, bril enzovoorts te dragen en andere veiligheidsmiddelen te gebruiken.” Artikel 10.5 van het Arbeidsreglement luidt “werkzaamheden dienen,
anders dan na medische indicatie, op gesloten schoenen te worden verricht”. Gezien het vorenstaande en het feit dat niet weersproken is dat de werkmeester klager heeft teruggestuurd naar de afdeling en de directeur bovendien ook in beroep geen
verklaring heeft verstrekt van de medische dienst, kan hetgeen de directeur in beroep heeft aangevoerd niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. H. Heijs en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 26 januari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven