Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3675/GB, 28 januari 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3675/GB

Betreft: [klager] datum: 28 januari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 december 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft afwijzend beslist op klagers verzoek om in te stemmen met klagers plaatsing in het IMC te Hoofddorp.

2. De feiten
Klager is sedert 2 maart 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Zwaag. Op 21 mei 2010 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. Ontvankelijkheid
Klager heeft verzocht om plaatsing in een verslavingskliniek op grond van artikel 31 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. De directeur kan, na instemming van onder meer de selectiefunctionaris, tot een dergelijke
plaatsing besluiten. De omstandigheid dat de selectiefunctionaris daar niet mee heeft ingestemd, levert geen beslissing op waartegen beroep ingevolge artikel 72, eerste lid, van de Pbw, openstaat. Klager kan daarom niet worden ontvangen in zijn beroep

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 januari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven