Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2669/GB, 24 januari 2011, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/2669/GB

Betreft: [klager] datum: 24 januari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.G. Vos, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 31 augustus 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 april 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Nieuwegein. Op 26 augustus 2010 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager ontkent dat hij in de gevangenis Nieuwegein een medegedetineerde heeft mishandeld. Hij heeft enkel een vechtpartij tussen zijn celgenoot en een medegedetineerde willen sussen. Evenmin heeft hij medegevangenen bedreigd. De selectiefunctionaris
geeft zelf aan dat klager werd ervaren als een beleefde en positieve man, die zich aan de regels hield.
Klagers vriendin, zijn minderjarige kinderen en zijn moeder kunnen hem vanwege de kosten en de afstand zeer lastig bezoeken. Klager heeft in zijn bezwaarschrift verzocht te worden geselecteerd voor een gevangenis in Alphen aan den Rijn, Breda of
Zoetermeer.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op 21 juni 2010 vanuit de penitentiaire inrichtingen (p.i.) De Schie geplaatst in de gevangenis Nieuwegein, omdat klager zich niet veilig voelde in de p.i. De Schie. Zijn voorkeur ging uit naar plaatsing in Alpen aan den Rijn of Breda.
Op 12 augustus 2010 heeft klager een verslag gekregen wegens het mishandelen samen met zijn celgenoot van een medegedetineerde. Hiervan is aangifte gedaan. Door medegedetineerden werd daarbij aangegeven dat dit niet de eerste keer was dat er door
klager
bedreigingen werden geuit. Klager erkent in bezwaar dat terugkeer naar de gevangenis Nieuwegein niet tot de mogelijkheden behoort, maar maakt bezwaar tegen de selectiebeslissing omdat de gevangenis Lelystad voor zijn bezoek niet goed te bereiken is.
Klager is overgeplaatst naar de gevangenis Lelystad omdat daar op dat moment capaciteit beschikbaar was.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is mede overwogen dat klager naar
aanleiding van het incident dat de aanleiding vormde voor zijn overplaatsing zelf heeft aangegeven dat terugkeer naar de gevangenis Nieuwegein niet tot de mogelijkheden behoort.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden,
in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 24 januari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven