Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2070/GA, 17 januari 2011, beroep
Uitspraakdatum:17-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2070/GA

betreft: [klager] datum: 17 januari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.G. Vos, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 mei 2010 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 december 2010, gehouden in de p.i. Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Dordrecht. De raadsman van klager, mr. M.G. Vos, is wegens ziekte niet verschenen.
De directeur heeft aanvullende informatie verstrekt, die onder in zijn standpunt is verwerkt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft - voor zover in beroep aan de orde - de weigering toestemming te verlenen voorde invoer van een radio met een vermogen van 43 Watt.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft de radio in 2006 aangeschaft. Deze is nimmer uitgevoerd en werd in de vorige inrichtingen telkens toegestaan om op cel te houden. In de
huisregels van de p.i. Dordrecht is een maximaal wattage voor radio’s opgenomen van 20 Watt. Dit wijkt af van de Regeling model huisregels. In de regelgeving van unit 2 van de p.i. Dordrecht staat dat bij (herhaaldelijk) overlast een geluidsinstallatie
kan worden ingenomen. Het instellen van een maximaal vermogen heeft derhalve geen invloed op de orde en veiligheid.
Klager heeft de radio gekocht in de p.i. Vught. Het voldoet aan de eisen, behalve in de p.i. Dordrecht. Klager heeft nooit rapport gehad voor geluidsoverlast. De radio heeft hij gekocht vanwege de mogelijkheden en niet vanwege het geluid.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In een landelijke werkgroep worden de binnen de inrichtingen geldende eisen omtrent apparatuur geharmoniseerd. De inrichting heeft ook last van de
verschillen tussen de inrichtingen. Er geldt een overgangsregeling, maar deze is alleen voor gedetineerden die tijdens de invoering van de nieuwe regel reeds gedetineerd zaten in de p.i. Dordrecht. Klager valt niet onder deze regeling. Op het moment
van
de wijziging van de regels zijn 10 radio’s met een hoger vermogen dan is toegestaan in de fouillering gegaan. Na dit tijdstip zijn alle radio’s met een hoger vermogen dan 20 Watt op voorhand geweigerd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie zal eerst beoordelen of het stellen van een maximaal vermogen aan radio’s in strijd is met de Regeling model huisregels penitentiaire inrichting (hierna: de Regeling). In hoofdstuk 4.5.1.2 van de Regeling is geen maximaal vermogen
opgenomen.
Gelet op de toelichting bij de Regeling heeft die in beginsel een dwingend karakter. In hoofdstuk 4.5.1.2 van de Regeling is omtrent de dwingendheid een uitzondering gemaakt voor een penitentiaire inrichting of afdeling met een bijzondere bestemming of
met een meerpersoonsverblijfsruimte. In deze gevallen is de directeur niet verplicht de in de modelregeling opgenomen bepalingen en onderwerpen over te nemen. Nu evenals in de meeste inrichtingen ook in de p.i. Dordrecht meerpersoonsverblijfsruimten
aanwezig zijn, is de directeur bevoegd van de Regeling af te wijken.
In de huisregels van de p.i. Dordrecht is opgenomen dat radio’s tot 20 Watt zijn toegestaan. Een dergelijke beperking is derhalve niet in strijd met voormelde Regeling. Nu klagers radio een vermogen heeft van 43 Watt, kan de beslissing van de
directeur,
bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Het beroep van klager zal derhalve ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie geeft de directeur in overweging de overgangsregeling die nu nog beperkt is tot de p.i. Dordrecht, te verbreden tot gedetineerden die afkomstig zijn uit inrichtingen uit de regio.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 17 januari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven