Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2016/GA, 14 januari 2011, beroep
Uitspraakdatum:14-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2016/GA

betreft: [klager] datum: 14 januari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N.B. Swart, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 juli 2010 van de beklagcommissie bij het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. N.B. Swart om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het slecht functioneren van het ventilatiesysteem in klagers cel, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Het vertrek naar Rusland kan geen reden zijn om af te zien van een tegemoetkoming. Klager heeft immers tijdens zijn verblijf in het Detentiecentrum
Alphen aan de Rijn schade geleden doordat zijn ventilatiesysteem niet goed werkte. Hij heeft hieronder geleden.
De beklagcommissie heeft verder aangegeven dat er geen aanleiding is om een tegemoetkoming toe te kennen, omdat de bouwkundige problemen zullen worden verholpen. Ook deze argumentatie wordt niet gevolgd. Klager heeft immers nadeel ondervonden van het
kapotte ventilatiesysteem. Het feit dat dit in de toekomst zal worden verholpen, kan dit niet meer veranderen.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd.
Onduidelijk is waaruit klagers schade zou bestaan. Daarbij komt dat een tegemoetkoming niet bedoeld is als schadevergoeding. Hiervoor kan men zich wenden tot de civiele rechter. Er is geen sprake geweest van een slechte werking van het
ventilatiesysteem
of het schenden van de zorgplicht. Tijdens het jaarlijkse onderhoud zijn geen onregelmatigheden in het systeem geconstateerd. Het onderhoudsrapport van juni 2009 is aan de beklagcommissie toegezonden. De werking van het systeem is aan de
beklagcommissie
uitgelegd. Er wordt voldaan aan het gestelde in artikel 6, derde lid, van de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen. Andere gedetineerden hebben geen aanleiding gezien om te klagen over het ventilatiesysteem. In de zorgplicht is niet
tekort geschoten. De reden dat het detentiecentrum tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld, is omdat tijdens verbouwingen er een verhoogd risico geldt voor wat betreft het welzijn van gedetineerden en de orde, rust en veiligheid in de inrichting.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de overwegingen van de beklagcommissie om geen tegemoetkoming toe te kennen, te weten: klager is uitgezet naar Rusland en de ventilatieproblemen zullen in de toekomst worden verholpen, die beslissing niet kunnen
dragen. Zij zal derhalve het beroep van klager gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie op dit punt vernietigen en aan klager in verband met het door hem geleden ongemak een tegemoetkoming toekennen die zij in soortgelijke zaken eerder
heeft toegekend, te weten € 25,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 januari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven