Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2044/TA en 10/2570/TA en 10/2571/TA, 6 januari 2011, beroep
Uitspraakdatum:06-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2044/TA en 10/2570/TA en 10/2571/TA

betreft: [klager] datum: 6 januari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, ingediend door mr. C.A. Deenik, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraken van 7 juli 2010 van de beklagcommissie bij FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 november 2010, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. C.A. Deenik, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting[...] en [...], juridisch
medewerkers.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de klachten en de uitspraken van de beklagcommissie
De klachten betreffen:
a. het opleggen van beperkingen na bedreigingen aan het personeel op 13 januari 2009;
b. de verlenging van de opgelegde beperkingen per 14 januari 2009;
c. de inbeslagname van computer, dvd’s en cd’s op 14 januari 2009.

De beklagcommissie heeft de beklagen ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft er begrip voor dat na meldingen over bedreigingen de inrichting gehouden is iets te ondernemen. Klager hoeft derhalve geen
uitspraak van de beroepscommissie omtrent beklagonderdeel a. De nadruk ligt op de verlenging van de beperkingen en de inbeslagname van computer, dvd’s en cd’s. Wat betreft deze onderdelen licht klager zijn standpunt als volgt toe. Klager meent dat de
inrichting ten onrechte de aan hem opgelegde beperkingen heeft verlengd en de computer, dvd’s en cd’s in beslag heeft genomen. Klager heeft geen enkele aanleiding gegeven voor het opleggen van de verlenging van deze maatregelen. Er is misbruik gemaakt
van de bevoegdheid maatregelen op te leggen en te verlengen teneinde onderzoek te kunnen doen naar klagers eigendommen. Er is geen vuurwapen gevonden, wel nepwapens. Klager is verder nooit in verband gebracht met geweld. Er waren geen aanwijzingen om
de
beperkingen te verlengen. De verlenging is derhalve disproportioneel. Wat betreft de computer wordt klager verweten toegang te hebben gezocht met internet. Dat is een zware beschuldiging. Het is echter eenvoudig, de tijden te veranderen. Klager werkt
overdag en kan de computer dan niet gebruiken. In de rapportage wordt verwezen naar internettoegang op 21 januari 2009. De computer was toen in beslaggenomen. Hierin ligt het bewijs dat klager geen sexsites heeft bezocht.
Tussen de paar 100 dvd’s is 1 dvd gevonden met porno. Klager begrijpt dat dit in strijd is met het protocol. Het gaat hem om de computer. Er was een medepatiënt die in het bezit is van het wachtwoord van klager. Klager kan het niet zijn geweest. Klager
heeft geen idee hoe zijn profiel op internet terecht is gekomen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Er is inderdaad iets mis gegaan met de tweede rapportage van het onderzoek naar de computer. De datum 21 januari 2009 verwijst
naar de onderzoeksdatum. Als grondslag voor de beslissing tot inbeslagname van de computer zijn echter de data genomen genoemd in de eerste rapportage: 24 december 2008 en 1 januari 2009. Na insluiting van de verpleegden is er contact gelegd met
internet.
Klagers stelling dat iemand anders toegang tot internet heeft gezocht, wordt door hem niet hard gemaakt. Klager noemt geen namen. Verder tekent een patiënt een contract, indien hij een computer op kamer heeft. Hierin wordt aangegeven dat de
verantwoordelijkheid voor de computer en het gebruik ervan bij de verpleegde ligt. Verder had een schermbeveiliging een simpele oplossing kunnen zijn. De bezochte sites passen bij het delict van klager.
De bedreiging ontstond op hetzelfde moment na constatering van het profiel van klager op internet door de beveiliging. Ook bij andere patiënten zijn de kamers onderzocht in verband met de bedreiging. De bedreiging was zeer ernstig en acuut. Een
medepatiënt heeft aangegeven dat er vuurwapens in de inrichting aanwezig zijn en er acties zouden volgen richting medewerkers. Klagers naam is daarbij genoemd. Met bijstand van de politie en speurhonden is de inrichting doorzocht. De beperkingen
duurden
tot 2 februari 2010. Gebleken is dat klager er niets mee te maken had. Er zijn in de inrichting drugs, nepvuurwapens en kinderporno aangetroffen.

3. De beoordeling
a.
Ter zitting van de beroepscommissie heeft klager verklaard begrip te hebben voor de opgelegde maatregelen op 13 januari 2009. Zowel klager als zijn raadsman delen mee dat dit onderdeel van het beroepschrift als ingetrokken kan worden beschouwd. Gelet
hierop acht de beroepscommissie dit onderdeel van het beroep als te zijn ingetrokken.

b.
Op 14 januari 2009 zijn de aan klager opgelegde beperkingen verlengd. Het betreft de volgende beperkingen:
- geen bezoek op eigen kamer en op kamer medepatiënten;
- begeleiding tijdens bezoek;
- 10 minuten per dag telefoneren;
- begeleiding buiten de afdeling;
- geen deelname aan recreatieve- en groepsactiviteiten buiten de afdeling;
- controle van de post buiten aanwezigheid van klager.

De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Gelet op de aard van de bedreigingen en het feit dat klagers naam daarbij is genoemd, heeft het hoofd van de inrichting
kunnen
besluiten de beperkingen die een dag eerder waren opgelegd, te verlengen. De omstandigheid dat, naar later is gebleken, klager niet betrokken was bij de bedreiging, maakt dit niet anders. De opgelegde en verlengde maatregelen strekken alle ertoe de
orde
en veiligheid in de inrichting te handhaven en strafbare feiten te voorkomen. Klagers stelling dat de bevoegdheid tot het opleggen en verlengen van maatregelen voor een ander doel is gebruikt dan waarvoor deze golden, namelijk het onderzoeken van
klagers eigendommen, is geenszins aannemelijk geworden. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

c.
Op grond van artikel 44, vierde lid, van de Bvt is het hoofd van de inrichting bevoegd aan de verpleegde toebehorende voorwerpen te onderzoeken. Op grond van het vijfde lid van dit artikel jo. artikel 23, vierde lid, Bvt kunnen voorwerpen die niet in
het bezit van de verpleegde mogen zijn in beslag worden genomen. Gelet hierop heeft het hoofd van de inrichting kunnen beslissen de computer, dvd’s en cd’s te onderzoeken en in beslag te nemen zodra bekend werd dat deze vanwege de inhoud niet in het
bezit van de verpleegde mogen zijn. De beroepscommissie komt derhalve tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de beroepen wat betreft onderdelen b en c ongegrond en bevestigt te dien aanzien de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. E.J. Hofstee, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 6 januari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven