Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2422/GA, 17 december 2010, beroep
Uitspraakdatum:17-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2422/GA

betreft: [klager] datum: 17 december 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 augustus 2010 van de beklagcommissie bij de locatie De Berg te Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 december 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Arnhem, is klager gehoord.
De directeur van de locatie De Berg heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, wegens het uitschelden van personeel.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager werkte op de werkzaal metaal. De werkmeester zei kennelijk voor de tweede keer dat klager zijn veiligheidsschoenen moest aantrekken. De eerste keer heeft klager hem niet gehoord. De werkmeester was die ochtend gestresst. Klager heeft geen moeite
met het werk. Hij verpakte beugels die medegedetineerden maakten. Hij moest wachten tot de beugels gemaakt waren voordat hij ze kan inpakken. Toen kwam de werkmeester schreeuwend naar klager toe. Hij zei dat klager kon optiefen. Klager heeft in reactie
daarop gezegd ‘flikker op man’. Hij heeft de werkmeester geen vuile flikker genoemd. Klager weet dat het in een penitentiaire inrichting niet ongebruikelijk is dat naar aanleiding van een opmerking als ‘flikker op’ een disciplinaire straf wordt
opgelegd, maar in dit geval was sprake van een reactie op hetgeen de werkmeester zei.

De directeur heeft in beroep schriftelijk verwezen naar zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval waarin op de werkzaal reeds sprake was van enige spanning, kan hetgeen in beroep is aangevoerd - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere
beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Klager heeft toegegeven de onheuse woorden ‘flikker op’ te hebben uitgesproken in een enigszins escalerende context en die woorden kunnen mede gelet op die context als strafwaardig worden aangemerkt,
ook
als ze een reactie vormen op een minder passende opmerking van de werkmeester. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H. Heijs en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 17 december 2010

secretaris voorzitter

Naar boven