Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0759/GA, 16 december 2010, beroep
Uitspraakdatum:16-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/759/GA

betreft: [klager] datum: 16 december 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N.B. Swart, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 maart 2010 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. N.B. Swart om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering het door klager aangeboden wasgoed te wassen, omdat dit meer dan het maximum van 2,5 kilo woog.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. In de huisregels staat nergens beschreven dat er een maximum staat op privé-was die gedetineerden per week kunnen aanleveren bij het BAD. Het maximum
van 2,5 kilo is veel te laag. Zeven paar sokken en zeven onderbroeken en T-shirts wegen al 2,3 kilo.
Op grond van artikel 44, vierde lid, van de Pbw draagt de directeur zorg dat een gedetineerde in staat wordt gesteld zijn uiterlijk en persoonlijke hygiëne naar behoren te verzorgen. Als een gedetineerde slechts 2,5 kilo wasgoed per week kan wassen,
dan
heeft de directeur die zorgplicht geschonden. Het is niet hygiënisch om zo weinig wasgoed te kunnen wassen. Dit betekent dat gedetineerden telkens dezelfde kleding moeten dragen.

De directeur verwijst naar zijn verweerschrift voor de beklagcommissie. De klacht is gericht tegen een algemeen in de inrichting geldende regel. Gedetineerden worden in staat gesteld om hun kleding gratis te laten wassen. Ook wordt er gratis wasmiddel
verstrekt. Bedoelde regel is niet in strijd met artikel 44, vierde lid, van de Pbw.
In de locatie Esserheem heeft een verbouwing plaatsgevonden. Gedetineerden worden nu in de gelegenheid gesteld om één waszak per week te laten wassen.

3. De beoordeling
Tegen een algemeen in de inrichting geldende regel staat geen beklag open, tenzij deze regel in strijd is met een hogere regeling. De beroepscommissie is van oordeel dat de regel van het gratis wassen van wasgoed tot 2,5 kilo per week niet in strijd is
met een hogere regeling, meer in het bijzonder niet met artikel 44, vierde lid, van de Pbw. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan derhalve niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 16 december 2010

secretaris voorzitter

Naar boven