Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1911/GA, 21 december 2010, beroep
Uitspraakdatum:21-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1911/GA

betreft: [klager] datum: 21 december 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 mei 2010 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw, mr. J. Serrarens om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet toestaan een computer onder zich te mogen hebben.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft uitdrukkelijk aangegeven te willen worden gehoord door de beroepscommissie omtrent zijn beroep. Hij kan zich niet verenigen met de uitspraak van de beklagcommissie. Klager heeft een personal computer (pc) nodig op zijn cel. Hij heeft die
pc
nodig om zijn verdediging te kunnen voorbereiden. Ook heeft hij moeite met schrijven in verband met een medische klacht. Indien hij elders in de inrichting gebruik zou kunnen maken van een pc, zou hij de weigering van de directeur kunnen begrijpen.
Omdat hij een aantal maanden geen onderwijs heeft gevolgd, kan hij de inrichtings-pc niet gebruiken. De enige pc die voor algemeen gebruik bestemd is, staat op de onderwijsafdeling.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende voorgelicht om thans op het beroep te beslissen. Het verzoek van klager om te worden gehoord, zal daarom worden afgewezen.

Op grond van het bepaalde in artikel 4.5.1.1. (onder f) van de huisregels van de locatie Sittard is het gedetineerden niet toegestaan om onder hun berusting te houden: “alle (spel)computers met een harddisk, een mogelijkheid tot opslagcapaciteit en/of
communicatiemogelijkheden”.
Dit is een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel. Tegen een dergelijke algemene regel staat geen beklag open, tenzij die algemene regel in strijd zou zijn met hogere wet- of regelgeving. Een dergelijke strijd is
niet aannemelijk geworden. Gelet daarop kan de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand blijven en dient klager alsnog niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 21 december 2010

secretaris voorzitter

Naar boven