Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2275/GM, 21 december 2010, beroep
Uitspraakdatum:21-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2275/GM

betreft: [klager] datum: 21 december 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. F.A.G.M. Landerloo, advocaat te Sittard, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 28 juli 2010 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Klager, diens raadsman mr. K.D. Regter, advocaat te Heerlen, noch de inrichtingsarts zijn verschenen ter zitting van de beroepscommissie van 12 november 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel. Klager, de raadsman en de
inrichtingsarts verbonden aan de locatie Sittard hebben schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen. Er is niet om aanhouding van de behandeling van het beroep verzocht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 22 juli 2010, betreft het door de medische dienst van de locatie geen medewerking verlenen aan het ophalen van een CPAP-apparaat uit een aan klager toebehorende
caravan.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is het volgende aangevoerd.
Klager heeft een fors aantal medische problemen, te weten hart- en vaatziekten, psoriasis, longproblemen, overgewicht, diabetes, pijn bij het lopen, slaapapneu, hoofdpijnen en benen die zwart worden. In verband met de slaapapneu is aan klager een
zuurstofapparaat voorgeschreven, dat hij ‘s nachts kan gebruiken. Hij heeft een dergelijk apparaat zelf aangeschaft. Daartoe heeft hij zich in de schulden gestoken. Hij dient het aankoopbedrag in termijnen te betalen. Dit apparaat bevindt zich in de
caravan van klager op een camping in Tiel. Een eerdere raadsman van klager heeft een poging ondernomen om dat apparaat op te halen maar hij kreeg, ondanks een door klager daarvoor gegeven machtiging, geen toegang tot de caravan. Ook zijn dochters
krijgen van de beheerder van de camping geen toegang tot de caravan. Daarom is klager niet in staat dit apparaat te laten overbrengen naar Sittard. Klager heeft verzocht om incidenteel verlof om zelf dat apparaat op te mogen halen. Dat verzoek is
afgewezen. De beroepscommissie heeft bepaald dat de betreffende beslissing van de selectiefunctionaris wordt vernietigd en dat de selectiefunctionaris een nieuwe beslissing diende te nemen. De locatie Sittard heeft wel een zuurstofapparaat voor klager
aangeschaft, maar klager kan dit apparaat, nu dit niet voor hem is ingesteld, niet gebruiken. Klager begrijpt niet waarom hij niet zijn eigen apparaat mag ophalen. Het incidentele verlof is afgewezen op grond van vluchtgevaar bij klager. Klager is van
mening dat daarvan geen sprake is. Klager meent daarom dat hem ten onrechte de mogelijkheid wordt onthouden om het apparaat zelf op te halen. Hierdoor zal hij mogelijk ook financiële schade lijden omdat het apparaat mogelijk onbruikbaar wordt door de
lange tijd dat het in de caravan staat. Klager begrijpt niet op grond waarvan de medische dienst stelt dat er voor zijn problemen voldoende aandacht zou zijn. Hij heeft sinds 28 juli 2010 geen contact meer gehad met de medische dienst. Klager wil geen
gebruik maken van een leenapparaat omdat hij een eigen CPAP-apparaat heeft. Hij blijft bij zijn standpunt dat de medische dienst in dezen onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Op 21 september 2010 heeft de medische dienst contact opgenomen met een medewerker van het centrum voor Slaap- en Waakstoornissen. In overleg met die medewerker is besloten om – op kosten van de inrichting – voor klager een CPAP-apparaat aan te
schaffen. Het eerdergenoemde centrum heeft de benodigde instellingen doorgegeven aan de leverancier. Het apparaat zal na de detentie van klager eigendom blijven van de inrichting. Klager heeft in een gesprek met het hoofd van de medische dienst
aangegeven dat hij voor het instellen van het CPAP-apparaat een nacht zou moeten worden opgenomen in het centrum voor Slaap- en Waakstoornissen in Heeze. De behandelend arts aldaar heeft laten weten dat het niet noodzakelijk is dat klager voor het
instellen van het apparaat naar Heeze komt. Klager heeft vervolgens het door de inrichting aangeschafte en aan hem aangeboden apparaat geweigerd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat er bij klager sprake is van een medische indicatie voor een CPAP-apparaat. De medische dienst van de locatie Sittard heeft, speciaal voor dat doel, een dergelijk apparaat aangeschaft. Door en namens klager is
onvoldoende onderbouwd waarom dat hij slechts gebruik zou kunnen maken van zijn eigen CPAP-apparaat en niet van het door de inrichting te beschikking gestelde apparaat. Voor zover klager heeft aangevoerd dat dit problematisch zou zijn in verband met de
vereiste instellingen van het zuurstofapparaat, geldt dat de medische dienst een en ander heeft nagevraagd bij de instelling waar klager ook zijn eigen apparaat heeft laten instellen. Daaruit kwam naar voren dat klagers aanwezigheid voor het instellen
van het apparaat niet vereist is. De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het
beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr.dr. H.M.E. Laméris - Tebbenhoff Rijnenberg, voorzitter, dr. W.J. Schudel en
R. Vogelenzang, huisarts, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 21 december 2010

secretaris voorzitter

Naar boven