Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2604/GA, 29 november 2010, beroep
Uitspraakdatum:29-11-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2604/GA

betreft: [klager] datum: 29 november 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.J. Stronks, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 augustus 2010 van de beklagcommissie bij de locatie Tafelbergweg te Amsterdam, betreffende een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting op eigen cel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Tafelbergweg in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 10 augustus 2010 aan klager en de directeur toegezonden. Het namens klager door de raadsman toegezonden beroepschrift dateert van 2 september 2010 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 2 september 2010.
Ingevolge artikel 69, eerste lid, van de Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak worden ingediend. Klager heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep
ingesteld. Aan de omstandigheid dat een afschrift van de uitspraak van de beklagcommissie op 18 augustus 2010 aan de raadsman is toegezonden, die deze op 26 augustus 2010 heeft ontvangen, kan geen betekenis worden toegekend. De Pbw kent immers in deze
niet de figuur van de gemachtigde, voor wie na toezending van een afschrift van de uitspraak een zelfstandige beroepstermijn zou aanvangen. Klager kan derhalve niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 29 november 2010

secretaris voorzitter

Naar boven