Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3511/STA, 26 november 2010, schorsing
Uitspraakdatum:26-11-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3511/STA

betreft: [klager] datum: 26 november 2010

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van de Patiëntenraad Maastricht, namens deze ingediend door

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie van FPC De Rooyse Wissel te Maastricht, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting, inhoudende insluiting bij niet deelnemen
aan de Kerstmarkt op 30 november 2010.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 26 november 2010, alsmede van de medeling van de secretaris van de beklagcommissie van de inrichting dat geen klaagschrift is
ontvangen.

1. De standpunten
Verzoeker heeft het verzoek van de Patiëntenraad Maastricht als volgt toegelicht.
De Patiëntenraad Maastricht kan zich niet vinden in de beslissing van de directie om patiënten, die op 30 november 2010 niet deelnemen aan de Kerstmarkt in de inrichting, in te sluiten. Men ziet dit als een motivatie om naar de Kerstmarkt te gaan, maar
dat moet een vrije keuze zijn. Verder heeft de directie in strijd met het reglement van de Patiëntenraad Maastricht informatie over deze beslissing niet tijdig aan de Patiëntenraad Maastricht verstrekt.
In uitspraak 10/1110/TA van de beroepscommissie van 12 april 2010 is geoordeeld dat een patiënt die niet mee gaat luchten niet mag worden ingesloten en dat er voldoende personeel moet zijn om daarin te voorzien. De Patiëntenraad Maastricht is van
mening
dat het hier om een zelfde beslissing gaat en zo moet worden opgevat.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting komt het volgende naar voren.
Het verzoek is gericht tegen een voorgenomen besluit en betreft geen geïndividualiseerde beslissing. Nadere besluitvorming zal nog plaatsvinden met inachtneming van het resultaat van de bespreking binnen de afdelingsvergadering met de patiënten. De
Patiëntenraad Maastricht is hiermee bekend.

2. De beoordeling
Verzoeker vraagt namens de Patiëntenraad Maastricht om schorsing van de beslissing van het hoofd van de inrichting om op 30 november 2010 patiënten in te sluiten als zij niet deelnemen aan de interne Kerstmarkt. Schorsing kan alleen worden gevraagd als
tevens een klaagschrift is ingediend. Daarvan is volgens de secretaris van de beklagcommissie bij de inrichting geen sprake. Om die reden kan verzoeker niet in het schorsingsverzoek worden ontvangen.

Ook als wel een klaagschrift zou zijn ingediend, had verzoeker naar het voorlopig oordeel van de voorzitter niet in het verzoek kunnen worden ontvangen. Gelet op artikel 45 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden heeft de verpleegdenraad
(binnen de locatie Maastricht van De Rooyse Wissel de Patiëntenraad Maastricht genoemd) de mogelijkheid geschillen met het hoofd van de inrichting voor bemiddeling voor te leggen aan de commissie van toezicht. Blijkens de Nota van toelichting bij
voornoemd artikel kan de verpleegdenraad geen klacht indienen; het beklagrecht is individueel.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek.

Aldus gegeven door mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 26 november 2010

secretaris voorzitter

Naar boven