Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2144/SGB(herstel-uitspraak), 30 juli 2010, schorsing
Uitspraakdatum:30-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/2144/SGB (herstel-uitspraak)

Betreft: [klager] datum: 30 juli 2010

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. G.J. Jaspers, namens

[...], verder verzoeker te noemen,

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 16 juli 2010, om zich te melden in de gevangenis Bankenbosch
te Veenhuizen

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van de beslissing op het bezwaarschrift van 15 juli 2010, het op 22 juli 2010 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de
selectiefunctionaris van 27 juli 2010.

1. De standpunten van verzoeker en de selectiefunctionaris
Namens verzoeker wordt het volgende aangevoerd.
Verzoeker is bij vonnis van 30 oktober 2009 door de kantonrechter te Amsterdam veroordeeld tot een onvoorwaardelijke hechtenisstraf van 2 weken wegens overtreding op 30 juni 2009 van artikel 2.7.2 APV 2008-Amsterdam Ten onrechte wordt in de beslissing
op bezwaar gesteld dat de veroordeling van verzoeker dateert van na de inwerkingtreding van de circulaire wijziging toepassing elektronische detentie (ED), kenmerk 5614792/09/DJI, in werking getreden op 1 november 2009, zodat deze circulaire op deze
zaak van toepassing is. Het veroordelend vonnis is van 30 oktober 2009 en dateert derhalve van voor de voormelde inwerkingtreding. Verzoeker, stelt dat op zijn zaak niet opgemelde circulaire van toepassing is, maar de circulaire ED met kenmerk
5291588/04/DJI van 7 maart 2005, verlengd tot en met 1 januari 2010.
De beslissing op bezwaar van 15 juli 2010 is derhalve op onjuiste grond genomen en dient om die reden te worden vernietigd wegens gebrek aan een deugdelijke motivering. Verzoeker stelt aan alle voorwaarden en criteria van de circulaire ED van 7 maart
2005 te voldoen en in aanmerking te (willen) komen de hem opgelegde straf te ondergaan middels ED. Verzoeker, heeft zich, als zelfmelder, op verzoek tijdig bereid verklaard tot deelname aan de ED en verklaart aan de daaraan verbonden voorwaarden te
voldoen en deze te zullen naleven.
Verzoeker is bij beslissing op bezwaar medegedeeld dat hem een nieuwe oproep zal worden gezonden om zich te melden in een beperkt beveiligde inrichting.

Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris komt het volgende naar voren. Conform het bepaalde in de geldende ED-circulaire, in werking getreden op 1 november 2009, komen veroordeelden die reeds eerder in ED een straf hebben ondergaan en nog geen
vijf jaren zijn verlopen sinds het onherroepelijk worden van deze veroordeling niet in aanmerking voor ED. Tegen de achtergrond van dit gegeven is de mogelijkheid van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf van verzoeker in het kader van ED bezien met
als resultaat de negatieve beslissing van de selectiefunctionaris. Waar de raadsman betwist dat de eerdergenoemde circulaire van toepassing is, verwijst de selectiefunctionaris naar hetgeen is vermeld onder punt 12 in genoemde circulaire, waarin staat
vermeld dat deze circulaire de circulaire Elektronische Detentie met ingang van 1 november 2009 vervangt en geldig is tot 1 januari 2012, met intrekking van de eerdere circulaire.

2. De beoordeling
Bij beslissing van 28 juli 2010 heeft de voorzitter het onderhavige verzoek afgewezen. Na die afwijzing heeft de raadsman van verzoeker aangegeven dat het verzoek niet gericht was tegen de beslissing van de selectiefunctionaris tot afwijzing van de
tenuitvoerlegging van de detentie middels ED maar tegen de oproep om de tenuitvoerlegging te ondergaan in de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen en zich met dat doel daar te melden op 2 augustus 2010. Nu de voorzitter in zijn beslissing van 28 juli
2010 niet heeft beslist op het verzoek, zal hij het verzoek thans nogmaals beoordelen.

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is dat het geval.
De selectiefunctionaris heeft zijn afwijzing gebaseerd op de circulaire ED, met kenmerk 5614792/09/DJI. Die circulaire vervangt de eerdere circulaire ED en is in werking getreden op 1 november 2009.
Onweersproken is dat verzoeker op 30 oktober 2009 is veroordeeld tot een vrijheidsstraf. Tegen die veroordeling is geen rechtsmiddel ingesteld. Gelet daarop had de selectiefunctionaris de mogelijkheid om verzoeker de hem opgelegde vrijheidsstraf te
laten ondergaan in de vorm van ED, dienen te beoordelen aan de hand van de eerder geldende circulaire, die immers op 30 oktober 2009 nog rechtskracht had. Gelet daarop is – nog steeds naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – de beslissing van de
selectiefunctionaris, ertoe strekkende dat verzoeker zich op 2 augustus 2010 dient te melden bij de locatie Groot Bankenbosch, genomen op gronden die deze beslissing niet kunnen dragen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen en de tenuitvoerlegging
van de beslissing van de selectiefunctionaris, inhoudende dat verzoeker zich op 2 augustus 2010 dient te melden bij de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen, met onmiddellijke ingang schorsen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris, inhoudende dat verzoeker zich op 2 augustus 2010 dient te melden bij de locatie Groot Bankenbosch, tot het moment dat de beroepscommissie
zal hebben beslist op het beroep.

aldus gegeven door mr. J. Lamens, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris op 30 juli 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven