Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2789/SGA, 24 september 2010, schorsing
Uitspraakdatum:24-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/2789/SGA

Betreft: [klager] datum: 24 september 2010

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis van de locaties Esserheem en Norgerhaven te Veenhuizen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde gevangenis van 20 september 2010, inhoudende de intrekking van het eerstvolgende verlof,
wegens een positieve uitslag van een urinecontrole.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 18 september 2010 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 24 september 2010.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij eerder schorsing heeft verzocht van de hem opgelegde disciplinaire straf naar aanleiding van die positieve urinecontrole. Thans vraagt hij schorsing van de intrekking van het eerstvolgende verlof. Hij heeft veel
belang
bij dat verlof omdat hij op 14 oktober 2010 met ontslag zal gaan en hij voor die datum nog een huurcontract dient te ondertekenen en moet solliciteren. Daarom wil hij alsnog in de gelegenheid gesteld worden om (tenminste één dag) met algemeen verlof te
kunnen gaan.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. De sanctie van intrekking van het eerstvolgende verlof wordt in gevallen als dat van verzoeker, te weten tweemaal na elkaar positief scoren bij een urinecontrole, opgelegd op grond van het
algemeen geldende Drugsontmoedigingsbeleid. In het geval van verzoeker is geen sprake van een weigering op van een verzoek om algemeen verlof. Aan verzoeker is enkel medegedeeld dat zijn eerstvolgende verlof zal worden ingetrokken.

2. De beoordeling
Uit hetgeen door verzoeker en de directeur naar voren is gebracht, wordt aannemelijk dat de directeur aan verzoeker – naar aanleiding van een positieve uitslag van een urinecontrole – een disciplinaire straf van weigering of intrekking van het
eerstvolgende verlof heeft opgelegd. De directeur heeft daarbij verwezen naar het landelijk geldende Drugsontmoedigingsbeleid. Dat beleid laat evenwel onverlet dat voor de oplegging van een disciplinaire straf een aantal formele vereisten gelden. Nu er
geen sprake is van een schriftelijke mededeling van de opgelegde disciplinaire straf van intrekking of weigering van het eerstvolgende verlof, is die disciplinaire straf opgelegd in strijd met het wettelijk voorschrift van artikel 58, eerste lid, van
de
Pbw. Gelet daarop komt de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing voor schorsing in aanmerking. De voorzitter zal het verzoek daarom toewijzen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur voor zover deze inhoudt een intrekking of weigering van het eerstvolgende verlof.

Aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 24 september 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven