Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3086/GB, 9 december 2010, beroep
Uitspraakdatum:09-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3086/GB

Betreft: [klager] datum: 9 december 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 oktober 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een gevangenis in de omgeving van Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 30 augustus 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel. Op 18 november 2010 is hij overgeplaatst naar de locatie Esserheem te Veenhuizen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Hij zou geregistreerd staan als ongewenst verklaard strafrechtelijk vreemdeling. Klager is in het bezit van een verblijfsvergunning. Verder is er tot op heden nog geen uitspraak gedaan door de Vreemdelingendienst. Klagers ouders wonen al geruime tijd
in
Nederland.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Uit informatie van de p.i. Ter Apel blijkt dat klager staat geregistreerd als onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling. Op grond van die informatie werd hij onder de aandacht gebracht van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), welke de
mogelijkheid tot uitzetting nader gaat onderzoeken. Op grond hiervan is klager een formulier M122 uitgereikt door de Vreemdelingendienst waarmee hij van een en ander in kennis werd gesteld. Een M122-formulier is een formulier dat door de
vreemdelingendienst wordt gestuurd aan de p.i.’s waar het een ongewenst vreemdeling betreft die na detentie wordt geplaatst in vreemdelingenbewaring. Is deze gedetineerde afgestraft dan betreft het een strafrechtelijke vreemdeling en zit hij zijn
detentie, tot hij in vreemdelingenbewaring komt of meteen met behulp van DT&V wordt uitgezet, in het detentiecentrum Alphen aan den Rijn of de p.i. Veenhuizen uit. Gelet hierop is plaatsing binnen de regio Amsterdam niet geïndiceerd.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, waaronder met name de informatie van de inrichting dat klager geen verblijfsvergunning meer heeft en geen
rechtmatige verblijfsstatus heeft, welke informatie door klager niet gemotiveerd is bestreden, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 december 2010

secretaris voorzitter

Naar boven