Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2244/JB, 16 november 2010, beroep
Uitspraakdatum:16-11-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/2244/JB

Betreft: [klager] datum: 16 november 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.J. Paans, namens

[...], geboren op 16 december 1991, verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 23 juli 2010 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 september 2010, gehouden in de locatie Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. S.J. Paans en [...], mentor, en[...], juridisch medewerker bij de dienst justitiële
jeugdinrichtingen en[...], selectiefunctionaris.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing van een LVG-afdeling naar een gewone behandelafdeling van de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Teylingereind te Sassenheim afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 januari 2009 gedetineerd. Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 6 november 2009 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. De tenuitvoerlegging van deze
maatregel is begonnen in februari 2010.

Klager verblijft op een LVG-behandelafdeling van de j.j.i. Teylingereind.
Op 18 juni 2010 heeft klager verzocht te worden geplaatst op een reguliere behandelafdeling van de j.j.i. Teylingereind.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager hoort niet thuis in een LVG-groep. Zijn verbaal IQ is weliswaar laag, maar het performale IQ is significant hoger. Hij functioneert op een gemiddeld niveau. Hij kon zich redden op een groep met jongeren met een normaal begaafd niveau. In de
huidige LVG-groep wordt hij onderschat en wordt niet het maximale uit hem gehaald.
Klager heeft het gevoel dat hij niet in de groep past. De jongens zijn wat ouder, tussen de 18 en de 24 jaar oud, en ze vertonen een heel druk gedrag. Klager is gewoon rustig. Hij is gegroeid en zijn gedrag is veranderd. Vroeger had hij meer
duidelijkheid nodig, maar hij snapt dingen nu sneller dan voorheen. Hij heeft zelf een baantje gevonden bij een fietsenzaak en is in staat om dingen zelf te regelen. Als hij op de LVG-groep als groep wordt aangesproken, voelt hij zich daar niet thuis.
Hij onthoudt zelf afspraken en geeft dit ook wel aan bij de groepsleiding. Hij is ook assistent op de groep geweest.
Klager wil graag een kans om zichzelf te bewijzen op een normaal begaafde groep.
Hij weet niet waarom er gezegd wordt dat hij een zeer hoge prikkelgevoeligheid heeft. Als de groep onrustig is, trekt hij zich terug op zijn kamer.
Klager heeft weinig uitdaging op de LVG-groep en heeft meer uitdaging nodig.

Klagers mentor heeft toegelicht dat er sprake is van een duidelijk stijgende lijn. Klager weet steeds beter hoe hij met spanningen en prikkels moet omgaan.

De selectiefunctionaris en de juridisch medewerker hebben inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Bij klager is sprake van een disharmonisch intelligentieprofiel. Het verbale IQ is bepaald op 64. Het performale IQ is bepaald op 79. De inrichting heeft gemotiveerd onderbouwd dat klager beter op zijn plaats is op een LVG-groep. Hij functioneert daar
goed.
Plaatsing op een afdeling voor normaal begaafde jongeren is nog een stapje te ver. Dat hij nu op een LVG-groep verblijft, wil niet zeggen dat hij later niet op een reguliere behandelafdeling kan worden geplaatst. De inrichting is van mening dat het
heel
goed gaat met klager op de LVG-groep.
J.j.i. Teylingereind heeft er geen belang bij om klager op een verkeerde afdeling te plaatsen.

De selectiefunctionaris heeft desgevraagd toegezegd dat zij ervoor zorg zou dragen dat een berekening van klagers totale IQ wordt toegestuurd aan de beroepscommissie.

De selectiefunctionaris heeft op 26 oktober 2010 per e-mail een schrijven van de directeur behandeling van j.j.i. Teylingereind gedateerd 12 oktober 2010 aan het secretariaat van de Raad toegestuurd. In dit schrijven wordt door de directeur behandeling
een nadere toelichting gegeven, die het volgende inhoudt.
Klager behaalde op het verbale gedeelte een score van 64 (met betrouwbaarheidsinterval op 95% tussen 60 en 70). Op het performale gedeelte behaalde hij een score van 79 (met een betrouwbaarheidsinterval op 95% tussen 73 en 88). Op factorniveau behaalde
hij op verbaal begrip, werkgeheugen, perceptuele organisatie en verwerkingssnelheid respectievelijk 64 (betrouwbaarheidsinterval op 95% tussen 61 en 70), 64 (betrouwbaarheidsinterval op 95% tussen 59 en 73), 77 (betrouwbaarheidsinterval op 95% tussen
71
en 86) en 92 (betrouwbaarheidsinterval op 95% tussen 84 en 102).
Dit betekent dat hij met betrekking tot sociale situaties beter in staat is onmiddellijke probleemoplossingsvaardigheden toe te passen bij visueel-ruimtelijke problemen dan dat hij verbale boodschappen kan definiëren en zich verbaal kan uiten. Dit
sluit
aan bij het waargenomen beeld. Klager heeft moeite zich verbaal te uiten, hetgeen zal leiden tot frustratie en overschreeuwen, mede door zijn hoge prikkelgevoeligheid. Klager zal in kwesties, waarin geen beroep wordt gedaan op zijn verbale vermogens,
in
de regel iets beter presteren dan in kwesties, waarin dat beroep wel wordt gedaan.
Met een significant verschil tussen verbale en performale gedeelten wordt uitgegaan van twee onderscheiden IQ-scores. De verschillen zijn te groot om een totaal IQ te berekenen. Dit zou tot een gemiddelde leiden dat te ver afwijkt van de daadwerkelijke
verbale en performale waarden.
De kwalificatie LVG dient niet louter aan een IQ-meting te worden opgehangen. Het algeheel functioneren wordt hierin meegewogen. Dit laat toe dat iemand met een LVG-kwalificatie op onderdelen hoger kan uitkomen.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de p.i.j.-maatregel. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
De Minister van Justitie heeft de LVG-afdeling van de j.j.i. Teylingereind bestemd voor de onderbrenging van jeugdigen die een bijzondere behandeling nodig hebben, zoals bedoeld in artikel 15 Bjj.

Uit de schriftelijke reactie op klagers beroep van de selectiefunctionaris volgt dat voor plaatsing op een LVG-behandelgroep in beginsel een bovengrens van een totaal IQ van 70 wordt gehanteerd. Uit de stukken, de toelichting van de
selectiefunctionaris
en de juridisch medewerker ter zitting en de nadere reactie van het hoofd behandeling van Teylingereind kan niet worden opgemaakt dat klagers totaal IQ 70 of minder zou zijn, of dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor van deze bovengrens zou
dienen te worden afgeweken.
Door en namens klager is gemotiveerd betwist dat klager tot die categorie jongeren zou behoren voor wie plaatsing op een LVG-afdeling geïndiceerd is.
Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet op goede gronden rust. Zij zal derhalve de beslissing vernietigen en de selectiefunctionaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met
inachtneming van deze uitspraak binnen twee weken na ontvangst daarvan.
Nu de rechtsgevolgen van de beslissing ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie geen tegemoetkoming vaststellen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen twee weken (na ontvangst).
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem-Broos en dr. R.A.R. Bullens, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 november 2010

secretaris voorzitter

Naar boven