Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1595/TA, 15 november 2010, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1595/TA

betreft: [4 klagers] datum: 15 november 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. drs. ing. T.P. Klaasen, namens

[...], verder te noemen klagers,

gericht tegen een uitspraak van 31 mei 2010 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting, alsmede tegen de beslissing om aan klagers, terzake van de gegrondverklaring van hun beklag over het niet verstrekken
van warme maaltijden, een tegemoetkoming van € 25,= per klager toe te kennen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 september 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, zijn gehoord [...], als vertegenwoordiger van klagers, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], jurist bij de inrichting.

Bij faxbericht van 21 september 2010 is namens de inrichting om aanhouding verzocht, omdat het hoofd van de toenmalige afdeling van klagers verhinderd is ter zitting aanwezig te zijn.

De raadsman mr. T.P. Klaasen heeft schriftelijk bericht verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verstrekken van warme maaltijden en het verstrekken van alternatieve (warme) maaltijden.

De beklagcommissie heeft het beklag betreffende het niet verstrekken van warme maaltijden gegrond verklaard en een tegemoetkoming van € 25,= per klager toegekend, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
De beklagcommissie heeft het beklag voor het overige ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klagers en het hoofd van de inrichting
Door en namens klagers is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De warme maaltijden worden aangevoerd vanuit de p.i. Oosterhoek, zijn niet goed afgedekt en worden rond 16.00 uur in een gang neergezet. Dit is een doorloopgang en daar is het erg stoffig. Het is voorgekomen dat de kar met maaltijden naast een
vuilcontainer stond. Pas om 18.00 uur, nadat het personeel gegeten had, kregen klagers de maaltijd. De maaltijden, die ’s middags in de p.i. worden bereid, stonden dus twee uur op deze gang. Ook zijn de porties veel te klein.
Klager heeft voorheen in de Pompekliniek verbleven en daar was het mogelijk om voor je zelf te koken. In deze inrichting is ervoor gekozen dat per afdeling wordt gekookt en klager wil daar niet aan meewerken.

Klagers achten de vastgestelde tegemoetkoming van € 25,= per klager een onaanvaardbare fooi in verhouding tot de tekortkomingen van de kliniek en de schending van regel 22.1 van de European Prison Rules.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de inrichting is het de gewoonte dat patiënten per toerbeurt een warme maaltijd voor de afdeling bereiden. Op de afdeling waar klagers verbleven kookten steeds dezelfde patiënten, omdat klagers niet wilden koken. De andere patiënten hebben
voorgesteld om broodmaaltijden voor de niet-kokers in te lassen. Vanaf 5 december 2009 zijn er warme maaltijden, die in de p.i. Oosterhoek werden bereid, aan klagers aangeboden.
In de p.i. wordt gevarieerd gekookt en er worden verse ingrediënten gebruikt. Met de (religieuze) voorkeuren van patiënten wordt rekening gehouden. De inrichting heeft geen signalen gekregen dat de porties te klein zouden zijn.
De maaltijden worden tijdens lunchtijd in de p.i. op borden geschept en voorzien van plastic folie in de koeling gezet. Rond 16.00-17.00 uur worden de maaltijden opgehaald en omstreeks 17.30 uur aan de patiënten aangeboden. De inrichting weet niet
waarom klagers moesten wachten totdat het personeel gegeten had.
Door de raadsman zijn geen argumenten genoemd waarom een hogere tegemoetkoming aan klagers zou moeten worden toegekend.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich op basis van de stukken voldoende voorgelicht en ziet geen aanleiding de zaak aan te houden.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat de maaltijden uit de p.i. op onhygiënische wijze werden bewaard
en
dat de porties onvoldoende zouden zijn. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. drs. T.A.M.Louwe en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 15 november 2010

secretaris voorzitter

Naar boven