Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2093/TA, 12 november 2010, beroep
Uitspraakdatum:12-11-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2093/TA

betreft: [klager] datum: 12 november 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van de Pompestichting te Vught, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 14 juli 2010 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 oktober 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker.

Klagers raadsman mr. R. Polderman heeft verzocht om de behandeling van de zaak aan te houden, omdat hij verhinderd is om de zitting bij te wonen.

Aan de secretaresse van de raadsman is door het secretariaat van de Raad telefonisch medegedeeld dat op het verzoek om aanhouding ter zitting zal worden beslist en dat de raadsman zich kan laten vervangen door een kantoorgenoot of schriftelijk op het
beroep kan reageren.

Er is geen vertegenwoordiger van het kantoor van de raadsman ter zitting verschenen noch is er een schriftelijke reactie op het beroep ontvangen op het secretariaat van de Raad.

Omdat het lid mr. dr. E.J. Hofstee verhinderd was om ter zitting te verschijnen, zal hij op grond van de stukken de zaak medebeoordelen. Klager en de juridisch medewerker zijn hiermee akkoord gegaan.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep van belang, de uitsluiting van klager van het passieve kiesrecht bij de komende verkiezingen van de bewonersraad van de locatie Vught.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en (nog) geen tegemoetkoming toegekend.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Omdat de Pompestichting verschillende locaties heeft, is besloten om naast een verpleegdenraad (patiëntenraad) voor elke locatie een eigen bewonersraad op te zetten, opdat de belangen van verpleegden van de verschillende locaties beter worden
gewaarborgd. Uit alle bewonersraden neemt een afgevaardigde deel aan de patiëntenraad. Hiermee wordt voldaan aan artikel 70 Bvt en worden de belangen van de verschillende patiëntengroepen gewaarborgd.
Op 7 april 2010 is klager conform artikel 8 van het Reglement bewonersraad longstay ontheven van zijn taken als bewonersraadslid, omdat hij druk heeft uitgeoefend op medeverpleegden om zijn positie in de bewonersraad en de toen op stapel staande
bewonersraadverkiezingen veilig te stellen. Klager ‘regelde’ machtigingen van medeverpleegden, waardoor onrust ontstond onder medeverpleegden en de orde en veiligheid in de inrichting ernstig in het gedrang kwamen. Klager bevestigt hiermee zijn
pathologie en schaadt daarmee zichzelf, het behandelklimaat en de verpleging en behandeling van medeverpleegden. Voorafgaand aan de verkiezingen was er sprake van ‘ruis’ rond klager.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de clustermanager van Vught en het hoofd behandeling. Er is veel overleg geweest. Dit is in dagrapportages vastgelegd.
Om behandeltechnische en veiligheidsredenen is besloten om klager uit te sluiten van het passieve kiesrecht bij de aanstaande verkiezingen van de bewonersraad. Wanneer een verpleegde geen deel uitmaakt van een bewonersraad kan hij ook geen deel
uitmaken
van de patiëntenraad.
Verwezen wordt naar 07/1918/TA van 27 november 2007. Volgens de uitspraak van de beklagcommissie had de inrichting klager zich verkiesbaar moeten laten stellen, was hij door het onder druk zetten van medeverpleegden gekozen en had de inrichting hem
vervolgens twee jaar lang per vergadering moeten uitsluiten van deelname.
Dit druist in tegen vermelde uitspraak en tegen het beginsel van democratie, omdat de stemmen van de (gedwongen) kiezers dan verloren zouden gaan.
Het passief kiesrecht mag geen vrijbrief zijn om handelingen te verrichten die de orde en de veiligheid in het gedrang brengen. Misbruik van een recht legitimeert de beperking ervan. Klager beperkt op deze wijze het actieve kiesrecht van
medeverpleegden.
In tegenstelling tot 05/521/TA legitimeert dit het ontslag en uitsluiting van de verkiesbaarstelling. Bovendien is het uitsluiten van de deelname aan de bewonersraad en daarmee de patiëntenraad gelegitimeerd in artikel 8 van het Bewonersraadreglement.
Het is juist dat klager extra, € 4,70 per week, werd betaald omdat hij lid van de bewonersraad was.
Niet duidelijk is of er eerder sprake is geweest van een mitsmelding of een incidentmelding. Niet alles wordt gemeld.
Verzocht wordt om klager geen tegemoetkoming toe te kennen in verband met de voorgeschiedenis.
Brieven van de vice-voorzitter van de bewonersraad en een verlengingsadvies van de Pompestichting, waarin de gang van zaken rond de verkiezingen wordt beschreven, worden aan de beroepscommissie overgelegd.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager gaat akkoord met de behandeling van het beroep buiten aanwezigheid van zijn advocaat.
Hij is niet ontheven van de bewonersraad op 7 april 2010. Hij is tot de laatste dag lid gebleven. Indien de inrichting dit ontkent, heeft klager getuigen die zijn stelling kunnen bevestigen.
Het regelen van handtekeningen is niet bij wet verboden.
Klager heeft niemand bedreigd. Bij een bedreiging, of als een verpleegde zich niet prettig voelt, volgt een mitsmelding of een incidentmelding, of zeker een gesprek met de staf. Hiervan is geen sprake geweest. Verzocht wordt om, indien er sprake zou
zijn van een dergelijke melding, deze aan de beroepscommissie te laten zien.
Klager is zeven jaar lang lid geweest van de bewonersraad en heeft nooit problemen gehad, of verpleegden onder druk gezet om op die manier in de raad te kunnen zitten. Sterker nog: hij komt juist op voor de belangen van minderbedeelden en heeft de
belangen van alle verpleegden, ook van pedoseksuelen, behartigd.
Wat de inrichting aanvoert over behandeltechnische redenen is niet juist. Klager wordt in het geheel niet behandeld in de locatie Vught. Gedurende zijn lidmaatschap van de bewonersraad heeft hij nog nooit iets gehoord over behandeltechnische redenen
waardoor hij niet goed zou functioneren.
Klager zou de hoofdbehandelaar en medeverpleegden bedreigd hebben. Deze berichten zijn afkomstig uit het roddelcircuit. Klagers afdelinghoofd heeft geen bezwaar om te verklaren dat dit niet waar is. Een schriftelijke verklaring kan bij het
afdelingshoofd worden opgevraagd.
Verzocht wordt om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen. Klager kreeg per week vier uur loon extra en dat is per uur € 2,35 vanaf de door de inrichting gestelde datum: 7 april 2010.
Na zeven jaar goed gefunctioneerd te hebben, wordt klagers naam door het slijk gehaald. De bewonersraad is vanwege totale desinteresse onderbezet. Klager zou te allen tijde in de raad hebben gezeten.
Verzocht wordt om het beroep van het hoofd van de inrichting ongegrond te verklaren, ook omdat de inrichting op geen enkele wijze heeft geprobeerd om met klager te spreken en hem erin te betrekken.

3. De beoordeling
Namens klager is verzocht om aanhouding van de behandeling. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om thans op het beroep te kunnen beslissen en wijst op die grond het verzoek om aanhouding af.

De beroepscommissie overweegt dat een verpleegde op grond van artikel 70 Bvt en artikel 42 Rvt passief kiesrecht toekomt.
Uit de Nota van toelichting op artikel 42 Rvt volgt dat gelet op de mogelijkheid van het hoofd van de inrichting om te bepalen dat bij de vergadering van de verpleegdenraad toezicht wordt gehouden een uitsluiting van het passieve kiesrecht door de
wetgever niet noodzakelijk werd geacht.

De Bvt noch de Rvt voorziet in de mogelijkheid om een verpleegde het passief kiesrecht te ontnemen. Ook de interne regelgeving van de inrichting: het Reglement bewonersraad longstay en de huisregels, daargelaten of dit verenigbaar zou zijn met hogere
regelgeving, bevatten terzake geen regels.

Uit het bovenstaande volgt dat de beslissing om klager uit te sluiten van het passieve kiesrecht bij de komende verkiezingen van de bewonersraad in strijd is met de wet.
Ten overvloede wordt overwogen dat uit de verklaring namens het hoofd van de inrichting volgt dat het de bedoeling was om klager gedurende een periode van twee jaar uit te sluiten en dat deze periode als onaanvaardbaar lang kan worden aangemerkt, in
aanmerking genomen dat er tussentijds geen sprake is van een toetsingsmoment.

Gelet op het bovenstaande kan hetgeen in beroep is aangevoerd naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. dr. E.J. Hofstee, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 november 2010

secretaris voorzitter

Naar boven