Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1832/JA, 9 november 2010, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1832/JA

betreft: [klager] datum: 9 november 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) het Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim,

gericht tegen een uitspraak van 28 juni 2010 van de beklagcommissie bij voormelde j.j.i., gegeven op een klacht van [...], geboren op [1992], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Het lid van de beroepscommissie mr. drs. T.A.M. Louwe was verhinderd om ter zitting aanwezig te zijn en zal op grond van de stukken de zaak medebeoordelen.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 oktober 2010, gehouden in de j.j.i. De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist, zijn gehoord[...] en [...], namens de directeur en klager.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, de weigering om in het weekeinde te douchen voorafgaand aan het bezoek.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
Door en namens de directeur is in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op grond van artikel 49, vierde lid, Bjj heeft de directeur de zorgplicht dat de jeugdige in staat wordt gesteld zijn uiterlijke en lichamelijke hygiëne naar behoren te verzorgen. In de huisregels van Teylingereind is opgenomen dat een jeugdige elke
dag
mag douchen, waarbij het verplicht is om in ieder geval drie keer per week te douchen. In het dagprogramma van zaterdag was er geen gelegenheid om te douchen in de ochtend, dit in verband met een beperkter aantal uren dagprogramma in het weekend en een
krap ochtendprogramma. Omdat enkele jeugdigen destijds hebben aangegeven het niet prettig te vinden hun bezoek te ontvangen zonder van tevoren te hebben gedoucht, is onderzocht of dit kon worden opgelost. Het dagprogramma is vervolgens zodanig
gewijzigd
dat jeugdigen die bezoek ontvangen de gelegenheid krijgen om tevoren te douchen.
De omstandigheid dat Teylingereind jeugdigen tegemoet komt in hun wensen kan niet tot gevolg hebben dat de inrichting onrechtmatig jegens de jeugdigen handelt en dat de klacht daarmee gegrond is. Formeel gezien voldeed (en voldoet) de inrichting aan
haar zorgplicht krachtens artikel 49, vierde lid, Bjj.
Het beroep dient gegrond te worden verklaard.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Tijdens het indienen van de klacht verbleef klager in de groep De Waard. Klager zit nu in de groep De Rak en daar mocht je altijd al in het weekeind douchen voorafgaande aan het bezoek. De meeste jeugdigen vinden het belangrijk om verzorgd naar hun
bezoek te gaan. Klager begrijpt het standpunt van de inrichting wel.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 49, vierde lid, Bjj draagt de directeur zorg dat de jeugdige in staat wordt gesteld zijn uiterlijke en lichamelijke hygiëne naar behoren te verzorgen. In artikel 7.3. van de huisregels van de j.j.i. Teylingereind is vastgelegd dat
de jeugdige elke dag mag douchen. Ook wordt er na het sporten altijd gedoucht. Op de groep De Waard was het dagprogramma voor zaterdag zo samengesteld dat er vanwege het drukke ochtendprogramma (bezoek en luchten) geen tijd meer was om ‘s morgens ook
te
douchen. De jeugdigen konden zich wel even opfrissen in hun kamer. Het douchemoment stond gepland in de middag om 15.00 uur.
Omdat sommige jongens graag voor hun bezoek willen douchen, is besloten om jongens die bezoek ontvangen deze mogelijkheid te bieden. Op die manier hoeft niet de hele groep te douchen en is er ook nog tijd om te luchten. Er is een nieuw dagprogramma
vastgesteld. De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur de zorgplicht van artikel 49, vierde lid, Bjj niet heeft geschonden. Klager werd en wordt immers in de gelegenheid gesteld elke dag te douchen. Ook volgens het ‘oude dagprogramma
zaterdag’
was er de mogelijkheid om zaterdagmiddag te douchen. Gelet op het vorenstaande had de beklagcommissie het beklag ongegrond dienen te verklaren. Het beroep van de directeur zal om die reden gegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en ing. M.J. Mulders, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 9 november 2010
secretaris voorzitter

Naar boven