Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1540/GB, 4 november 2010, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/1540/GB

Betreft: [klager] datum: 4 november 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H. Loth, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 mei 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te over te plaatsen naar de gevangenis, tevens inrichting voor stelselmatige daders, van de penitentiaire inrichting Hoogeveen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 april 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Tafelbergweg te Amsterdam. Op 19 mei 2010 is hij overgeplaatst naar de gevangenis, tevens inrichting voor stelselmatige daders, van de penitentiaire inrichting Hoogeveen.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat onvoldoende rekening is gehouden met zijn belangen en dat er sprake is van strijd met één of meer beginselen van behoorlijk bestuur.
In de beschikking op bezwaar wordt slechts gesteld dat nu klager omgewenst is verklaard hem geen extramurale interventies kunnen worden aangeboden. Deze motivering is ontoereikend. In Hoogeveen is voor klager geen ander programma dan in de locatie
Tafelbergweg. Plaatsing in Hoogeveen is hierdoor disproportioneel.
Klager en zijn raadsman wensen te worden gehoord.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager komt veelvuldig in aanraking met justitie. Sinds 2002 is hij ongewenst vreemdeling. Er is steeds getracht klager te repatriëren naar het land van herkomst, echter zonder blijvend resultaat. Door klagers verblijfsstatus is het niet mogelijk een
extramuraal traject met hem aan te gaan. Klager is een ongewenste Europeaan. Het advies van de rechtbank is klager zo snel mogelijk uit te zetten naar Duitsland.
In het kader van de onvoorwaardelijke ISD-maatregel zal, sinds de van kracht wording van nieuwe wet- en regelgeving hieromtrent, klager worden gerepatrieerd naar het land van herkomst. Bij repatriëring wordt de maatregel opgeschort. Indien klager weer
terugkeert naar Nederland kan hij in het kader van de maatregel weer gevangen worden gehouden en opnieuw gerepatrieerd worden. Bovendien kan de opschorting een reden zijn voor klager om niet opnieuw terug te keren naar Nederland.
Klager is overgeplaatst naar Hoogeveen overeenkomstig de landelijke afspraken over illegale en ongewenste vreemdelingen met een ISD-maatregel.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie acht zich voldoende voorgelicht en wijst het verzoek van klager om te worden gehoord daarom af.

4.2. De gevangenis, tevens inrichting voor stelselmatige daders, van de penitentiaire inrichting Hoogeveen is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. Klager, die is veroordeeld tot de ISD-maatregel voor de duur van twee jaar, kan in een inrichting voor stelselmatige daders worden geplaatst.

4.4. Klager verbleef in de locatie Tafelbergweg, een gevangenis tevens inrichting voor stelselmatige daders. Vanuit daar is hij overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting Hoogeveen en daar geplaatst in een gevangenis tevens inrichting voor
stelselmatige daders. De selectiefunctionaris geeft in de bestreden beslissing onder meer aan: “De [klager] is overgeplaatst naar de Grittenborgh in Hoogeveen overeenkomstig de landelijke afspraken over illegale en ongewenste vreemdelingen met een
ISD-maatregel”. Nadere informatie over deze landelijke afspraken is niet verkregen.
Voor de opvang van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen is de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) aangepast. Artikel 20b van die Regeling wijst inrichtingen of afdelingen aan voor strafrechtelijk
gedetineerde vreemdelingen. De Regeling heeft het oog op vreemdelingen die na tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet.
Dit betekent dat artikel 20b van de Regeling niet is geschreven voor de strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen aan wie een ISD-maatregel is opgelegd. Dit stelsel van regelgeving sluit uit dat middels landelijke afspraken, waarvan overigens niet
bekend is geworden tussen wie die afspraken zijn gemaakt, voor de tot een ISD-maatregel veroordeelden beperkingen worden gesteld aan de plaatsingsmogelijkheden. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 4 november 2010

secretaris voorzitter

Naar boven