Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3229/GB, 5 november 2010, beroep
Uitspraakdatum:05-11-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3229/GB

Betreft: [klager] datum: 5 november 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 oktober 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 19 mei 2010 veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 14 dagen. Klager is bij brief van 12 oktober 2010 opgeroepen zich op 8 november 2010 te melden in de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wil graag op een latere datum worden opgeroepen voor het ondergaan van zijn gevangenisstraf. Op 20 oktober 2010 is zijn vrouw bevallen. Zij heeft de hulp van klager thuis hard nodig. Zij
hebben thuis ook een dochter van drie jaar, die twee keer in de week naar de peuterspeelzaal gebracht moet worden. Deze ligt aan de andere kant van Drachten en hiervoor moeten zij een behoorlijk stuk fietsen. Zij zijn niet in het bezit van een auto.
Klagers vrouw is in verband met de recente bevalling niet in staat de dochter naar de peuterspeelzaal te brengen. Klagers eerste kindje is net na de zwangerschap overleden. Hij en zijn vrouw zoeken steun bij elkaar om dit te verwerken. Het nieuw
geboren
leven brengt voor hen grote psychische zorgen met zich mee, waarvoor zij elkaar hard nodig hebben. Klager wil eerst thuis alles op orde kunnen krijgen met zijn kinderen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Door klager zijn geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat om gezondheidsredenen hij in aanmerking zou moeten komen voor uitstel. De overige door klager genoemde
omstandigheden passen niet in het geldende uitstelbeleid.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Groot Bankenbosch is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager afgewezen met als overweging:
“Ik wijs uw verzoek af omdat u de inhoud van uw bezwaarschrift niet heeft onderbouwd met schriftelijke stukken; u heeft een brief bijgevoegd van GGZ Friesland gedateerd 20 april 2009. U dient bij uw bezwaarschrift stukken over te leggen van recente
datum.”
In de nadere toelichting naar aanleiding van het beroep wordt gesteld:
“Ook in beroep heeft betrokkene geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat om gezondheidsredenen betrokkene in aanmerking zou kunnen/moeten komen voor uitstel. De overige door betrokkene genoemde omstandigheden passen niet in het geldende
uitstelbeleid.”
De door klager ingediende verklaring van GGZ Friesland is weliswaar een verklaring die meer dan een jaar oud is, maar de inhoud van deze verklaring past geheel bij de omstandigheden die klager in zijn bezwaarschrift noemt en gelet op de inhoud van de
verklaring is het niet waarschijnlijk te achten dat in de daarin genoemde omstandigheden een wezenlijke verandering is opgetreden. Door in de bestreden beslissing niet op bedoelde omstandigheden in te gaan maar op te merken dat stukken van recente
datum
moeten worden overgelegd, is de bestreden beslissing onvoldoende met redenen omkleed. Het daartegen gerichte beroep moet derhalve gegrond worden verklaard en de beslissing van de selectiefunctionaris moet worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken een nieuwe beslissing te nemen. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 5 november 2010

secretaris voorzitter

Naar boven