Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1734/GA, 19 oktober 2010, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1734/GA

betreft: [klager] datum: 19 oktober 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.P.J. van Riel, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 juni 2010 van de beklagcommissie bij de p.i. Achterhoek, locatie de Kruisberg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie hield zitting op 7 september 2010 in de penitentiaire inrichting Hoogeveen.
Klager, die zich inmiddels in een zeer beperkt beveiligde inrichting bevindt, is op behoorlijke wijze opgeroepen, maar niet ter zitting verschenen.
De directeur van de locatie De Kruisberg heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen. Klagers raadsman heeft eveneens aangegeven niet ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verlenen van verlof voor het weekend van 7 mei 2010.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep schriftelijk als volgt toegelicht.
Aan een medegedetineerde, die op 6 mei 2010 in de inrichting is binnengekomen, is wel verlof verleend in het direct daarop volgende weekend. Niet valt in te zien waarom klager dan niet met verlof kon, te meer nu klager in de inrichting waar hij
verbleef
alvorens hij werd overgeplaatst de toezegging had gekregen om met verlof te gaan in het weekend volgend op de datum van overplaatsing naar Doetinchem.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Artikel 20 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting bepaalt in het eerste lid dat aan gedetineerden die nog geen vier werkweken verblijven in een beperkt beveiligde inrichting geen regimesgebonden verlof wordt verleend, tenzij het gaat om
gedetineerden die in het kader van detentiefasering in de inrichting worden geplaatst. In dat geval kan een reeds verleend algemeen verlof dat nog niet heeft plaatsgevonden, worden omgezet in een regimesgebonden verlof. In het voorliggende geval is
gebleken dat de directie, voor zij tot goedkeuring van een verlof overgaat, eerst wil bekijken hoe een nieuw binnengekomen gedetineerde het doet binnen de eigen inrichting. Daarnaast moet de gehele verlofprocedure opnieuw worden doorlopen. De
beslissing
van de directeur is daarmee niet onredelijk of onbillijk. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, J. Schagen en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 19 oktober 2010

secretaris voorzitter

Naar boven