Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2145/GB, 19 oktober 2010, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/2145/GB

Betreft: [klager] datum: 19 oktober 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.J. Jaspers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 juli 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Nieuwegein ongegrond verklaard en daarbij beslist dat klager zich dient te melden in de b.b.i. Bankenbosch.

2. De feiten
Klager is bij vonnis van 30 oktober 2009 door de Kantonrechter te Amsterdam veroordeeld tot een onvoorwaardelijke hechtenisstraf van twee weken wegens overtreding op 30 juni 2009 van artikel 2.7.2 van de APV 2008-Amsterdam.
Klager is op 18 juni 2010 opgeroepen zich op 16 juli 2010 te melden in de b.b.i. Nieuwegein. Zijn verzoek tot deelname aan elektronische detentie (hierna: e.d.) is afgewezen. Na de beslissing op bezwaar is klager op 16 juli 2010 opgeroepen zich op 2
augustus 2010 te melden in de b.b.i. Bankenbosch. Bij het beroep heeft klagers raadsman verzocht om schorsing van de tenuitvoerlegging van deze beslissing. De voorzitter heeft het verzoek toegewezen en de tenuitvoerlegging van de beslissing van de
selectiefunctionaris, inhoudende dat verzoeker zich op 2 augustus 2010 dient te melden bij de locatie Groot Bankenbosch, geschorst tot het moment dat de beroepscommissie zal hebben beslist op het beroep.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het volgende aangevoerd.
Ten onrechte wordt in de beslissing op bezwaar gesteld dat de veroordeling van klager dateert van na de inwerkingtreding van de circulaire wijziging toepassing elektronische detentie, kenmerk 5614792/09/DJI, in werking getreden op 1 november 2009,
zodat
deze circulaire op deze zaak van toepassing is. Het veroordelend vonnis is van 30 oktober 2009 en dateert derhalve van vóór voormelde inwerkingtreding. Klager stelt dat op zijn zaak niet opgemelde circulaire van toepassing is, maar de circulaire e.d.
met kenmerk 5291588/04/DJI van 7 maart 2005, verlengd tot en met 1 januari 2010.
De beslissing op bezwaar van 15 juli 2010 is derhalve op onjuiste grond genomen en dient om die reden te worden vernietigd wegens gebrek aan een deugdelijke motivering.
Klager stelt verder aan alle voorwaarden en criteria van de circulaire e.d. van 7 maart 2005 te voldoen en in aanmerking te (willen) komen de hem opgelegde straf te ondergaan middels e.d. Klager heeft zich als zelfmelder, op verzoek tijdig bereid
verklaard tot deelname aan e.d. en verklaart aan de daaraan verbonden voorwaarden te voldoen en deze te zullen naleven.
Klager is bij beslissing op bezwaar medegedeeld dat hem een nieuwe oproep zal worden gezonden om zich te melden in een beperkt beveiligde inrichting.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Conform de geldende e.d.-circulaire, in werking getreden op 1 november 2009, komen veroordeelden die reeds eerder een straf in de vorm van e.d. hebben ondergaan en nog geen vijf jaren zijn verlopen sinds het onherroepelijk worden van deze
veroordeling,
niet in aanmerking voor e.d.. Tegen de achtergrond van dit gegeven is de mogelijkheid van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf van klager in het kader van e.d. bezien met als resultaat de negatieve beslissing van de selectiefunctionaris. Waar de
raadsman betwist dat de eerdergenoemde circulaire van toepassing is, verwijst de selectiefunctionaris naar hetgeen is vermeld onder punt 12 in genoemde circulaire, waarin staat vermeld dat deze circulaire de circulaire e.d. met ingang van 1 november
2009 vervangt en geldig is tot 1 januari 2012, met intrekking van de eerdere circulaire.
In reactie op het beroep is daaraan nog toegevoegd dat van een veroordeling na 1 november 2009 geen sprake is, maar dat klagers verzoek de tenuitvoerlegging middels e.d. te ondergaan dateert van 31 november 2009 en derhalve is beoordeeld aan de hand
van
de op 1 november 2009 in werking getreden circulaire.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Bankenbosch is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. De selectiefunctionaris heeft zijn afwijzing van het verzoek gebaseerd op de e.d.-circulaire, met kenmerk 5614792/09/DJI welke in werking is getreden op 1 november 2009. Klager stelt in beroep dat dit ten onrechte is gebeurd nu hij vóór de
inwerkingtreding van die circulaire is veroordeeld.
Klager is op 30 oktober 2009 veroordeeld tot een vrijheidsstraf. Tegen die veroordeling is geen rechtsmiddel ingesteld. Die veroordeling is na verloop van veertien dagen na de dag van de einduitspraak onherroepelijk geworden. Gelet op de tekst en de
kennelijke strekking van deze circulaire moet worden aangenomen dat die circulaire van toepassing is op veroordelingen nadat deze onherroepelijk zijn geworden. In dit geval betekent dit dat in de zaak van klager moet worden uitgegaan van de circulaire
over e.d. zoals deze sinds 1 november 2009 gold.

4.3. Ingevolge de e.d.-circulaire komen gedetineerden die reeds eerder in e.d. een straf hebben ondergaan en nog geen vijf jaren zijn verlopen sinds het onherroepelijk worden van deze eerdere veroordeling niet in aanmerking voor e.d.. Door en namens
klager is niet weersproken dat hiervan sprake is. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 19 oktober 2010

secretaris voorzitter

Naar boven