Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1546/GA, 14 oktober 2010, beroep
Uitspraakdatum:14-10-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1546/GA

betreft: [klager] datum: 14 oktober 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 juli 2010 van de beklagcommissie bij de locatie Hoogvliet,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 september 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Hoogvliet.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van klagers kleding en paspoort na verzending van zijn eigendommen vanuit de locatie Ossendrecht naar de locatie Hoogvliet.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Hij had twee tassen in de locatie Ossendrecht laten liggen, toen hij twee weken geschorst was. Na de schorsing is hij niet opnieuw opgenomen in de locatie Ossendrecht en is klager teruggevallen in harddruggebruik.
In september 2009 is hij opnieuw gedetineerd. Hij is eerst in de locatie Noordsingel en daarna in de locatie De Schie geplaatst. Pas na zijn overplaatsing naar de locatie Hoogvliet heeft klager contact opgenomen met de locatie Ossendrecht en het
personeel gevraagd om zijn spullen naar de locatie Hoogvliet te sturen. Hij wist van tevoren dat hij naar de locatie Hoogvliet zou gaan. Vanuit de locatie Hoogvliet is aangegeven dat er maar één doos is ontvangen. Klager heeft inmiddels een nieuw
paspoort aangevraagd.

De directeur heeft ter zitting lijsten aan de beroepscommissie overgelegd, waarop is geregistreerd welke eigendommen van klager bij binnenkomst in de inrichting zijn ontvangen vanuit locatie De Schie en vanuit de locatie Ossendrecht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De registratie van de bij binnenkomst van klager ontvangen goederen is zeer uitgebreid. Uit de overgelegde lijst volgt dat vanuit de locatie Ossendrecht, een onderdeel van Bouman/Palier, maar één doos is ontvangen.
Aan de locatie Hoogvliet kan niet worden verweten dat eigendommen van klager zijn zoekgeraakt.

3. De beoordeling
Uit vaste jurisprudentie van de beroepscommissie volgt dat de vermissing van eigendommen beklagwaardig is. Derhalve zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog ontvangen in het beklag.

Door klager is gesteld dat kledingstukken en een paspoort zijn zoekgeraakt nadat zijn eigendommen zijn verzonden vanuit de locatie Ossendrecht naar de locatie Hoogvliet.

Uit de door de directeur overgelegde lijst van ontvangen goederen bij binnenkomst volgt dat op 11 februari 2010 op de locatie Hoogvliet één zak goederen is ontvangen en dat daarin niet de door klager opgegeven eigendommen zaten.
Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie draagt de verzendende inrichting het risico voor klagers eigendommen en gaat dit risico pas over op de ontvangende inrichting indien in de ontvangende inrichting voor ontvangst van de eigendommen is
getekend.
Hieruit volgt dat aan de directeur van de locatie Hoogvliet niet kan worden toegerekend dat klager zijn kleding en paspoort niet heeft ontvangen en dat dit risico bij de verzendende inrichting ligt. Het beklag zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Overigens zijn klagers eigendommen niet verzonden vanuit een penitentiaire inrichting, maar vanuit een locatie van de BV Palier, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep. Klager kan zich tot de BV Palier wenden om zich te beklagen over de vermissing van
zijn eigendommen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. dr. H.K. Fernandes Mendes en dr. M. Kooyman, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 oktober 2010

secretaris voorzitter

Naar boven