Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2487/TBT, 5 oktober 2010, beroep
Uitspraakdatum:05-10-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2487/TBT

betreft: [klager] datum: 5 oktober 2010

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 2 september 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie, hierna de Staatssecretaris, tot overplaatsing van klager naar het forensisch psychiatrisch centrum 2Landen te
Utrecht (hierna: 2Landen).

Bij uitspraak van 19 februari 2010, 09/2487/TB, heeft de beroepscommissie het beroep materieel gegrond verklaard en bepaald dat een beslissing ten aanzien van de toekenning van een eventuele tegemoetkoming werd aangehouden.

Bij brief van 4 augustus 2010 heeft klagers raadsman mr. S.O. Roosjen aangegeven dat klager besloten heeft om zijn resocialisatie voort te zetten vanuit 2Landen. Het betreft geen positieve keuze van klager en deze duidt er niet op dat hij tevreden zou
zijn over de behandeling in 2Landen, maar betreft een negatieve keuze om verdere vertraging in zijn behandeling te vermijden. Bij terugplaatsing naar de Kijvelanden zal zijn verlofmachtiging vervallen en zal na verloop van tijd weer een nieuwe
verlofmachtiging aangevraagd worden met alle vertraging van dien. De bezwaren die klager heeft geuit bij overplaatsing naar 2Landen worden niet prijs gegeven. Verzocht wordt om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen. Gedurende vijf en een halve
maand is klager geen verlof verleend. Vlak voor zijn overplaatsing ging hij gemiddeld vier à vijf keer per maand met verlof. Dit betekent dat hij circa dertig verloven is misgelopen. Verder heeft zijn behandeling vertraging opgelopen. Verzocht wordt om
aan klager een tegemoetkoming van € 1.250,= toe te kennen.

Namens de Staatssecretaris is geantwoord dat naar aanleiding van de uitspraak 09/2487/TB van 19 februari 2010 contact is opgenomen met 2Landen en dat klager heeft aangegeven dat hij graag in de 2Landen wilde blijven en dat klager om die reden niet is
overgeplaatst. Geen aanleiding wordt gezien om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen. De beslissing over een eventuele tegemoetkoming ligt bij de RSJ.

Beoordeling
Klager is op 3 september 2009 vanuit de Kijvelanden te Poortugaal overgeplaatst naar 2Landen.

In haar uitspraak van 19 februari 2010 heeft de beroepscommissie onder meer overwogen dat er duidelijk sprake is van een positieve lijn in klagers behandeling en dat onvoldoende is gemotiveerd waarom in dit stadium van de behandeling het wenselijk zou
zijn om klager vanuit het oogpunt van zijn pervasieve ontwikkelingsstoornis over te plaatsen naar een andere behandelinrichting.
Namens klager is aangegeven dat, indien klager wordt teruggeplaatst naar de Kijvelanden, zijn verlofmachtiging zal vervallen en er pas na enige tijd weer een verlofmachtiging zal worden aangevraagd. Om verdere vertraging in zijn behandeling te
voorkomen, heeft klager ervoor gekozen om in 2Landen te blijven.
Gelet op het bovenstaande acht de beroepscommissie een tegemoetkoming passend van
€ 100,= voor elke maand, te rekenen vanaf 3 september 2009, de datum waarop klager in 2Landen is geplaatst, tot 11 februari 2010, de datum waarop klager weer verlof is verleend.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een ten laste van de Staatssecretaris komende tegemoetkoming toekomt van € 500,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 5 oktober 2010

secretaris voorzitter

Naar boven