Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2358/GV, 27 september 2010, beroep
Uitspraakdatum:27-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2358/GV

betreft: [klager] datum: 27 september 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 augustus 2010 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager is van mening dat het verzoek om algemeen verlof ten onrechte is afgewezen. De inrichting en het Openbaar Ministerie (OM) hebben beiden positief geadviseerd ten aanzien van de verzochte
verlofverlening.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Zowel de inrichting als het OM heeft positief geadviseerd op het verzoek om verlof voor één dag. De inrichting gaf met name aan dat klager de mogelijkheid diende te krijgen van verlof in verband met zijn reïntegratie in de maatschappij. Zijn
ontslagdatum valt op 11 april 2011. Omdat dit nog enige tijd verwijderd is, heeft hij nog meer mogelijkheden om verlof aan te vragen. Klager heeft zich tijdens zijn huidige detentie schuldig gemaakt aan een nieuw strafbaar feit. Dit vormt een forse
contra-indicatie voor de verlening van verlof. Daarnaast geldt nog dat verzoeker zich tijdens een eerdere detentie heeft getracht zich daaraan te onttrekken. Om die reden is het verzoek om algemeen verlof afgewezen.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Westlinge te Heerhugowaard heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag, zulks met het oog op klagers reïntegratie.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te Arnhem heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen algemeen verlof voor één dag.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden met aftrek, wegens (kortweg) gekwalificeerde diefstal. Aansluitend dient hij vier weken principale hechtenis te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks
11 april 2011. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van vijf dagen te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De directeur van de locatie Westlinge en het OM hebben positief geadviseerd ten aanzien van het verzoek om algemeen verlof. Daarbij is aangegeven dat een verlofduur van één dag aangewezen lijkt, zulks om klagers reïntegratie na detentie te bevorderen.
De Minister heeft zijn afwijzing gegrond op de omstandigheid dat verzoeker voorafgaand aan zijn huidige detentie deelnam aan een penitentiair programma en toen een nieuw strafbaar feit heeft gepleegd. Naar het oordeel van de beroepscommissie vormt die
omstandigheid een forse contra-indicatie voor verlofverlening. Deze contra-indicatie rechtvaardigt, ondanks de positieve adviezen, een afwijzing van klagers verlofaanvraag. Derhalve kan de beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking
komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder b en d van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 september 2010

secretaris voorzitter

Naar boven