Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2419/GV, 3 september 2010, beroep
Uitspraakdatum:03-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2419/GV

betreft: [klager] datum: 3 september 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 augustus 2010 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht, zakelijk weergegeven:
Klagers eerdere beroepen, 10/1757/GV tegen afwijzing van een verlofaanvraag en 10/1182/GB tegen beëindiging van zijn penitentiair programma (p.p.) met elektronisch toezicht (e.t.) zijn gegrond verklaard. Op 23 augustus 2010 wordt hij opnieuw in een
p.p.
met e.t. geplaatst.
Klager wil graag financieel gecompenseerd worden voor de afwijzing van zijn derde verlofaanvraag. Voor de gegrondverklaring van 10/1757/GV is hem geen tegemoetkoming toegekend.
Zijn einddatum is 30 december 2010. Hij is negen jaar gedetineerd. Het is raar dat nu wel alles is goedgekeurd en dat hij een paar dagen voor zijn p.p. met e.t. toch geen verlof krijgt, terwijl hij overal in het gelijk is gesteld en niemand meer tegen
is. Hij heeft ruim 150 dagen voor niets binnen gezeten en ten aanzien daarvan wordt nog beslist over de hoogte van de compensatie. In die tijd had hij kunnen werken en aan zijn terugkeer in de maatschappij kunnen werken. Zijn huis is al weer vijf
maanden onbeschermd. Post en rekeningen stapelen zich op. De planten snakken naar water. Zijn kinderen missen hun vader.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft een contactverbod met betrekking tot zijn ex-vrouw overtreden. Op 17 maart 2010 werd door de politie van Hoorn melding gedaan dat klager door middel van sms’jes zijn ex-vrouw had benaderd. Dit ging niet enkel over zijn kinderen, maar ook
over zaken zoals financiën en relationele zaken. Hiermee heeft hij zijn voorwaarde overtreden. Deze voorwaarde heeft ook duidelijk in zijn beschikking gestaan. Hij mocht geen contact opnemen met een slachtoffer. In dit geval was dat zijn ex-vrouw.
Gezien de gegrondverklaring van klagers beroep is de reclassering benaderd om opnieuw een p.p. samen te stellen.
Burgemeester, OM, politie en reclassering zijn het eens dat klager niet ongecontroleerd naar buiten mag. Er is een nieuw rapport opgesteld.
Klager gaat op 25 augustus 2010 opnieuw met p.p. Verzocht wordt om het beroep ongegrond te verklaren en geen tegemoetkoming toe te kennen, gezien het feit dat klager de voorwaarde heeft overtreden.

De reclassering Nederland heeft geadviseerd om klager in aanmerking te laten komen voor een p.p. met als bijzondere voorwaarden: een meldingsgebod, een contactverbod, een locatieverbod, een locatiegebod en andere voorwaarden die betrekking hebben op
het
gedrag van klager.

Een medewerker van de afdeling bevolking van de penitentiaire inrichtingen Lelystad heeft op 25 augustus 2010 telefonisch meegedeeld dat klager die dag is uitgeschreven uit Lelystad en is ingeschreven bij de PIA Haarlem en dat zijn p.p. met e.t. die
dag
is aangevangen.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van veertien jaar met aftrek, wegens doodslag. Aansluitend dient hij een gevangenisstraf van zestig dagen te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke datum van invrijheidstelling is bepaald op of omstreeks 30
december 2010.

Klagers derde verlofaanvraag is afgewezen, omdat klager een voorwaarde aan zijn p.p. verbonden, inhoudende dat hij geen contact met zijn ex-vrouw mocht opnemen, zou hebben geschonden.
In eerdere beroepen van klager 10/1757/GV en 10/1182/GB speelde dat de selectiefunctio-naris ter onderbouwing van de stelling dat klager het contactverbod zou hebben geschonden, verwees naar een proces-verbaal van politie van 15 maart 2010 en er
vervolgens voor gekozen heeft om het proces-verbaal niet in te brengen in de procedure. Omdat de door klager bestreden beslissingen naar het oordeel van de beroepscommissie niet op goede gronden rustten, zijn de bestreden beslissingen vernietigd en is
de selectiefunctionaris opgedragen om nieuwe beslissingen te nemen.
De selectiefunctionaris heeft vervolgens de reclassering opgedragen om opnieuw rapport uit te brengen en op grond van dit rapport is klager met ingang van 25 augustus 2010 wederom in een p.p. met e.t. geplaatst, waaraan als bijzondere voorwaarden een
contactverbod, een locatie verbod, een locatiegebod en andere voorwaarden ten aanzien van klagers gedrag zijn verbonden.
De beroepscommissie is van oordeel dat deze voorwaarden ook aan een algemeen verlof verbonden hadden kunnen worden en is van oordeel dat de afwijzing van klagers derde verlofaanvraag niet op goede gronden rust. Zij zal het beroep gegrond verklaren, de
bestreden beslissing vernietigen en, nu klager inmiddels in een p.p. met e.t. is geplaatst, volstaan met het toekennen van een tegemoetkoming van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de bestreden beslissing en kent aan klager een tegemoetkoming toe van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 september 2010

secretaris voorzitter

Naar boven