Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1182/GBT, 1 september 2010, beroep
Uitspraakdatum:01-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/1182/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 1 september 2010

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

Namens [...], hierna klager te noemen, is door zijn raadsman mr. H.J. Bettink beroep ingesteld tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 16 april 2010 strekkende tot ongegrondverklaring van klagers bezwaarschrift gericht tegen de beëindiging
van klagers deelname aan een penitentiair programma met elektronisch toezicht tevens selectie voor het huis van bewaring van de penitentiaire inrichting Haarlem.

Bij uitspraak van 12 juli 2010, nr. 10/1182/GB, heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto
artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat er op 19 augustus 2010 een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is opnieuw geselecteerd voor deelname aan een penitentiair programma met elektronisch toezicht dat op 25 augustus 2010 kon aanvangen.

Op 25 augustus 2010 is door een medewerker van de afdeling bevolking van de penitentiaire inrichtingen Lelystad telefonisch meegedeeld dat klager op 25 augustus 2010 is uitgeschreven uit de penitentiaire inrichtingen Lelystad en is ingeschreven bij de
PIA Haarlem in verband met de aanvang van zijn penitentiair programma met elektronisch toezicht.

Beoordeling
Nu de bestreden beslissing onjuist is geacht, moet worden geoordeeld dat ten onrechte klagers penitentiair programma met elektronisch toezicht is beëindigd en dat hij ten onrechte enige tijd in een gesloten penitentiaire inrichting heeft verbleven.
Gelet daarop acht de beroepscommissie termen aanwezig voor een financiële tegemoetkoming. De beroepscommissie stelt de hoogte van die tegemoetkoming vast op € 375,=.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 375,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, op 1 september 2010

secretaris voorzitter

Naar boven