Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1670/GB, 30 september 2010, beroep
Uitspraakdatum:30-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/1670/GB

Betreft: [klager] datum: 30 september 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 juni 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem niet over te plaatsen naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) zonder regimair verlof, ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sinds 7 november 2007 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Dordrecht.

2.2. Bij uitspraak van 26 april 2010, met nummer 10/457/GB, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Pbw, is het beroep van klager, gericht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 11 februari 2010, inhoudende
de afwijzing van een verzoek om overplaatsing naar een b.b.i. zonder regimair verlof, gegrond verklaard en is aan de selectiefunctionaris opgedragen een nieuwe beslissing te nemen. Naar aanleiding van die nieuwe beslissing, van 10 mei 2010, heeft
klager
een bezwaarschrift ingediend. Het onderhavige beroep is gericht tegen de ongegrondverklaring van dat bezwaarschrift.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft in het beroepschrift aangegeven het beroep niet nader te kunnen onderbouwen maar binnen enkele weken een schriftelijke nadere toelichting aan de beroepscommissie te zullen zenden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie met kenmerk 10/457/GB, waarbij de beslissing van de selectiefunctionaris is vernietigd omdat deze onvoldoende gemotiveerd werd geacht, heeft de selectiefunctionaris op 10 mei 2010 een nieuwe
beslissing genomen. De selectiefunctionaris heeft toen besloten dat klager niet in aanmerking komt voor plaatsing in een zogenaamde b.b.i. zonder verlof. Reden daarvoor is dat uit de rapportage van de PI Dordrecht naar voren komt dat er bij klager
sprake is van een contra-indicatie voor plaatsing in een meerpersoonscel en dat er op dit moment slechts één inrichting is waar een b.b.i. zonder regimair verlof bestaat. Dit betreft de gevangenis Westlinge te Heerhugowaard waar men de beschikking
heeft
over verblijfsappartementen die twee slaapkamers voor elk maximaal vijf personen bevatten. Het is niet mogelijk in een appartement slechts één gedetineerde onder te brengen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Dordrecht is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De selectiefunctionaris heeft aangegeven dat klager niet in aanmerking komt voor plaatsing in een zogenaamde b.b.i. zonder regimair verlof omdat klager, gelet op het delict waarvoor hij is veroordeeld, een contra-indicatie heeft voor plaatsing
in een meerpersoonscel en de enige b.b.i. zonder regimair verlof, de gevangenis van de locatie Westlinge, geen éénpersoonscellen heeft. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen en omstandigheden, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 30 september 2010

secretaris voorzitter

Naar boven