Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1040/TA, 23 september 2010, beroep
Uitspraakdatum:23-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1040/TA

betreft: [klager] datum: 23 september 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 april 2010 van de beklagcommissie bij FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 augustus 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. C. van Oort, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting,[...], juridisch
medewerkster, en [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag behelst de stelling dat de staf niet optreedt tegen het feit dat de gemeenschappelijke leefruimten door klagers medepatiënten niet of slecht worden schoongehouden.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De gemeenschappelijke ruimten worden onvoldoende schoongehouden. Als voorbeeld noemt klager maden in de prullenbak of etensresten in de
magnetron. Er is een aantal mensen dat zich onttrekt aan de schoonmaaktaken. Ter zitting van de beklagcommissie heeft de inrichting toegegeven dat hiertegen niet wordt opgetreden. Er vindt dus geen interventie plaats als patiënten weigeren
werkzaamheden
van huishoudelijke aard als bedoeld in artikel 46 van de Bvt te verrichten. Aan ditzelfde artikel ontleent klager een recht om op een schone afdeling te verblijven. Gelet op artikel 56, eerste lid, onder e, van de Bvt is de klacht beklagwaardig. De
klacht van klager wordt ondersteund door enkele medepatiënten.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager verbleef op een sociotherapeutische afdeling waar de staf slechts een ondersteunende rol heeft. Het kan dus voorkomen dat
daardoor de afdeling wat minder schoon is. Het hoofd van de inrichting ontkent echter dat er sprake is van een onhygiënische toestand. Er wordt wel degelijk geprobeerd de patiënten te motiveren hun taken te verrichten.

3. De beoordeling
Het beklag richt zich tegen het feit dat de staf niet optreedt tegen patiënten die de gemeenschappelijke ruimten niet of onvoldoende schoon houden. De beroepscommissie is van oordeel dat aan artikel 46, eerste lid, onder b, van de Bvt geen recht kan
worden ontleend op een gemeenschappelijke verblijfsruimte die door de verpleegden gezamenlijk moet worden schoongehouden. Wel moet worden aangenomen dat op het hoofd van de inrichting een zorgplicht rust met betrekking tot de hygiëne in de inrichting.
De klacht van klager betreft echter de wijze waarop het hoofd van de inrichting de op hem rustende zorgplicht betracht, hetgeen op grond van artikel 56, vierde lid, Bvt niet beklagwaardig is. In het midden kan derhalve blijven of de gemeenschappelijke
ruimten goed worden schoongehouden. De beklagcommissie had klager niet-ontvankelijk in zijn beklag moeten verklaren. Mitsdien moet als volgt worden beslist.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.dr. E.J. Hofstee, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 23 september 2010

secretaris voorzitter

Naar boven