Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1262/GB, 9 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:09-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/1262/GB

Betreft: [klager] datum: 9 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 27 april 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Amerswiel te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
Klaagster is sedert 27 februari 2009 gedetineerd. Zij verblijft in de gevangenis van de locatie Ter Peel te Sevenum.

3. De standpunten
3.1. Klaagster heeft het beroep als volgt toegelicht. Klaagster wil graag worden overgeplaatst omdat ze bezoek van haar vrienden wil ontvangen. Naar Ter Peel reizen is erg duur voor hen. Ook is het beter voor klaagster, want ze heeft een lange
straf.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klaagster heeft slechts driemaal bezoek van een bezoekvrijwilligster ontvangen. De aanvraag is niet concreet onderbouwd en het is niet helder wie er op bezoek
kan komen bij een overplaatsing. In relatie tot het gegeven dat klaagster geen enkele band met Nederland heeft, is de kans dat er sprake zal zijn van familiebezoek erg klein.
Uit de rapportage komt naar voren dat de aanpassing binnen de detentie goed verloopt. Het inrichtingsvoorstel spreekt niet van een eventuele detentiemoeheid. Een verandering van woonomgeving kan in voorkomende gevallen goed zijn voor het welzijn van
gedetineerden. De huidige situatie geeft hiertoe echter geen aanleiding en een voortzetting van het verblijf in de huidige inrichting hoeft niet op problemen te stuiten.

4. De beoordeling
Bezoektechnische redenen kunnen onder omstandigheden grond vormen voor overplaatsing. In de onderhavige zaak is echter niet duidelijk wie er bij klaagster op bezoek zou komen.
De beroepscommissie is van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.A.G. Rutten, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 9 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven