Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0242/TA, 17 mei 2010, beroep
Uitspraakdatum:17-05-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/242/TA

betreft: [klager] datum: 17 mei 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 januari 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij het forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. R. Polderman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de (vermeende) schending van klagers recht op medische verzorging door de verstrekking van medicatie door een niet gekwalificeerd personeelslid.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard in het beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De medicatie is uitgereikt door een niet gekwalificeerd personeelslid. Klager wil dat zijn medicatie wordt uitgereikt door een verpleegkundige en niet door een sociotherapeut.
Klager wil graag ter zitting gehoord worden om zijn klacht nader toe te lichten.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het beroep is tijdig ingesteld. Klager dient ontvankelijk te worden verklaard in het beroep. Verwezen wordt naar het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.
Uit de uitspraak 05/684/TA van 29 juni 2005 volgt dat het niet betrachten van de zorgplicht beklagwaardig is. Voor het verstrekken van de medicatie heeft de afdeling een zogenaamde medicatiecursus gevolgd. Deze cursus bevat een praktijk en een
theoriegedeelte. Door het volgen van de cursus is het afdelingspersoneel bevoegd en bekwaam om medicatie te verstrekken.
Het uitreiken van de medicatie geschiedt door twee personeelsleden. De een zet de medicatie uit en de ander verstrekt de medicatie aan de patiënt. Door gebruik te maken van dit systeem wil men voorkomen dat er fouten worden gemaakt. De uitgereikte
medicatie kan oraal worden ingenomen en wordt niet gezien als een voorbehouden handeling in de zin van artikel 36 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, waardoor er geen belemmering is in het verstrekken van medicatie aan
betrokkene. Verzocht wordt om het beklag niet-ontvankelijk te verklaren.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager om het beroep mondeling toe te lichten af.
Naar het oordeel van de beroepscommissie kan niet worden geoordeeld dat sprake is van een schending van het in artikel 36 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg bepaalde noch van enig ander wettelijk voorschrift.
Het beklag betreft niet het niet betrachten van de zorgplicht, maar de wijze van betrachten van de zorgplicht, hetgeen niet beklagwaardig is. Derhalve zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog
niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 mei 2010

secretaris voorzitter

Naar boven