Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1119/GA, 25 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:25-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1119/GA

betreft: [klager] datum: 25 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 april 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Tafelbergweg te Amsterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat op de afdeling waar klager verblijft de stroom uitvalt, de verwarming kapot is en er geen warm water is.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Dit is de tweede winter waarin dit probleem heeft gespeeld. Zowel toen als nu is het probleem niet opgelost. Men zoekt de verkeerde oplossingen, zoals een tijdelijke variant. De directeur is hiervoor verantwoordelijk. Hij dient er voor te zorgen dat
men
hier niet ziek wordt of zelfs dood gaat.

Namens de directeur wordt aangegeven dat hij het eens is met de beslissing van de beklagcommissie. Voorts wordt aangegeven dat in het verweerschrift duidelijk naar voren komt wat het probleem was en welke actie hierop is ondernomen.

3. De beoordeling
In artikel 3, derde lid, van de Pbw wordt aangegeven dat het beheer van de inrichting berust bij de directeur. Daaronder valt ook de zorg voor de omgeving waarin de gedetineerden vertoeven. Deze omgeving omvat zowel de persoonlijke verblijfsruimten als
de algemene ruimten en voorzieningen. Klachten hieromtrent zijn derhalve ontvankelijk. De beroepscommissie is echter van oordeel dat de directeur voldoende heeft aangetoond aan haar zorgplicht te hebben voldaan. Hetgeen klager aanvoert kan aan dat
oordeel niets afdoen. De beroepscommissie zal het beklag derhalve alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.J.G. Bleichrodt, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 25 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven