Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1093/TA, 20 september 2010, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1093/TA

betreft: [klager] datum: 20 september 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 april 2010 van de beklagcommissie bij FPC Oostvaarderskliniek te Almere, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. D.W.H.M. Wolters om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het beperken van het onbegeleide verlof van vier maal tot twee maal per week;
b. het inhouden van huur voor de televisie.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Klager is bekend met artikel 56, tweede lid, onder a, Bvt en de jurisprudentie van de beroepscommissie. Klager dient echter in zijn beklag te worden ontvangen, omdat in dit geval sprake is van een uitzondering als bedoeld in de uitspraak 99/0296/TA
van de beroepscommissie. Zijn toenmalige hoofd behandeling heeft namelijk toegezegd dat klagers onbegeleide verlof op dezelfde lijn zou worden voortgezet door het nieuwe hoofd behandeling, waardoor een verworven recht is gecreëerd. Laatstgenoemde heeft
het verlof echter ingeperkt. Het niet-nakomen van de toezegging heeft voor klager hetzelfde effect als een intrekking van verlof, dat op grond van de Bvt en jurisprudentie van de beroepscommissie beklagwaardig is. Een andere opvatting leidt ertoe dat
klager geen enkele rechtsbescherming zou genieten tegen een voor hem ingrijpende gebeurtenis als het inperken van zijn verlof. Klager dient te worden gecompenseerd voor de gemiste verloven.
b. Klager wilde op de maandag van week 51 de door hem gehuurde televisie inleveren. Daar toen niemand aanwezig was om de televisie in ontvangst te nemen, heeft hij deze noodgedwongen pas de volgende dag ingeleverd. Klager dient in zijn klacht te worden
ontvangen. Verwezen wordt naar de uitspraken 08/0751/GA, 08/1395/GA en 09/3341/GA.
Klager dient te worden gecompenseerd voor de teveel ingehouden huur.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Verwezen wordt naar het verweer bij de beklagcommissie. Wat betreft klacht b. wordt daaraan toegevoegd dat geen huur voor een bepaalde week in rekening wordt gebracht wanneer een televisie vóór maandag van die week wordt ingeleverd. Als klager de
televisie op maandag had ingeleverd, zou hem ook huur voor die week in rekening zijn gebracht.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie.
Hierbij is ten aanzien van klacht a. in aanmerking genomen dat de uitspraken van de beroepscommissie, waarnaar namens klager is verwezen, op andere situaties zien dan in deze klacht aan de orde.
Wat betreft klacht b. is in aanmerking genomen dat de uitspraken van de beroepscommissie op het gedetineerdenterrein niet zonder meer van toepassing zijn op het tbs-terrein. De wetgever heeft bewust in de Bvt beperktere beklaggronden opgenomen dat in
de
Penitentiaire beginselenwet die van toepassing is op gedetineerden in penitentiaire inrichtingen.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. A.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 20 september 2010

secretaris voorzitter

Naar boven