Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0588/TB, 18 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:18-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/588/TB

betreft: [klager] datum: 18 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen het uitblijven van een beslissing van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
Klager heeft beroep ingesteld tegen het uitblijven van een beslissing van de Minister om klager in een longstayvoorziening te plaatsen.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijke uitspraak van 1 september 1998 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar met aftrek en ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Bij beslissing van 1 november 1999
is hij geplaatst in de tbs-kliniek De Singel te Amsterdam. Bij beslissing van 6 november 2001 is hij overgeplaatst naar het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen (hierna: Dr. S. van Mesdag) en bij beslissing van 2 februari 2009 is hij overgeplaatst naar
het FPC de Kijvelanden te Poortugaal (hierna: De Kijvelanden). FPC Dr. S. van Mesdag heeft op 2 april 2009 verzocht om klager op te nemen in een longstayvoorziening.
De forensisch psycholoog [...] heeft op 31 augustus 2009 aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor resocialisatie en dat er nog geen indicatie is voor een lonstayplaatsing.
De forensisch psychiater [...] heeft op 9 september 2009 een resocialisatiepoging geadviseerd en gesteld dat een longstayplaatsing nog niet aan de orde is.
De Kijvelanden heeft vervolgens besloten klager een nieuwe behandelpoging aan te bieden. De coördinator plaatsing van de afdeling plaatsing forensische zorg van het Ministerie van justitie heeft op 31 maart 2010 aan het hoofd van De Kijvelanden, met
kopie conform aan klagers raadsman, bericht dat de procedure voor de aanvraag van longstaystatus is stopgezet.

3. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat de aanvraag van de Dr. S. van Mesdag van 2 april 2009 is overgenomen door De Kijvelanden. In augustus 2009 is hij bezocht door externe rapporteurs en is een rapport opgesteld. Bijna een jaar later is de beslissing nog
steeds
niet genomen. Kostbare tijd gaat verloren. Zolang er geen beslissing wordt genomen, heeft klager geen rechtsmiddel om zich te verweren. Hij wil graag duidelijkheid zodat hij weet waar hij aan toe is.
Inmiddels heeft klager bijna een jaar later vernomen dat de longstayaanvraag is stopgezet. Dit naar aanleiding van een brief van De Kijvelanden. De aanbevelingen van de externe rapporteurs worden genegeerd.
Klager verwijst naar 06/1743/TB van 3 juli 2007 en de brief van 31 maart 2010 van de coördinator plaatsing van de afdeling plaatsing forensische zorg van het ministerie van Justitie.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Twee onafhankelijke adviseurs van het NIFP hebben op 31 augustus 2009 en 9 september 2009 gerapporteerd dat zij plaatsing van klager in een longstayvoorziening (nog) niet geïndiceerd achten. In de reactie op deze rapportages heeft De Kijvelanden
besloten om klager een nieuwe behandelpoging te bieden. Om die reden heeft de Minister geen beslissing tot plaatsing van klager op een longstayafdeling genomen.
Gelet op de ingezette behandelpoging in De Kijvelanden heeft klager niet langer belang bij dit beroep. De plaatsingsbeslissing van 2 februari 2009 is nog van kracht. Klager is door De Kijvelanden geïnformeerd over deze behandelpoging. Ook zijn raadsman
is hierover geïnformeerd. Van een fictieve weigering een plaatsingsbeslissing te nemen is geen sprake. Klager wordt niet-ontvankelijk geacht in zijn beroep.

3. De beoordeling
Na het verzoek van de Dr. S. van Mesdag van 2 april 2009 om klager in een longstayvoorziening te plaatsen zijn rapportages uitgebracht door twee onafhankelijk deskundigen van het NIFP op respectievelijk 31 augustus 2009 en 9 september 2009. De
deskundigen adviseerden om klager een nieuwe poging tot resocialisatie te bieden en achten plaatsing van klager in een longstayvoorziening (nog) niet aan de orde.
Gelet op het advies van deze deskundigen is klager een nieuwe behandelpoging geboden door De Kijvelanden. Klager en zijn raadsman zijn hieromtrent geïnformeerd, hetgeen door klager niet is weersproken. Klagers raadsman is een kopie van de brief van 31
maart 2010 toegestuurd, waarin de coördinator plaatsing heeft meegedeeld dat in verband met de nieuwe behandelpoging de procedure voor de longstaystatus is stopgezet.
Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat het belang is ontvallen aan klagers beroep en dat klager niet in het beroep kan worden ontvangen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 18 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven