Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0917/GBT, 16 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/917/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 16 augustus 2010

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], hierna klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen de ongegrondverklaring van zijn bezwaarschrift, gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Norgerhaven te Veenhuizen.

Bij uitspraak van 8 juli 2010, nr. 10/917/GB, heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto
artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat er op 19 juli 2010 een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is geselecteerd voor de z.b.b.i. van de locatie Niendure te Almelo en op 22 juli 2010 overgeplaatst.

Beoordeling
Nu de bestreden beslissing onjuist is geacht, moet worden geoordeeld dat klager ten onrechte enige tijd niet in een z.b.b.i. heeft verbleven. Gelet daarop acht de beroepscommissie termen aanwezig voor een financiële tegemoetkoming. De beroepscommissie
stelt de hoogte van die tegemoetkoming vast op € 375,=.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 375,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.A.G. Rutten, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, op 16 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven