Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0971/GB, 9 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:09-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/971/GB

Betreft: [klager] datum: 9 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.B.W.G. Beutener, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 maart 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Groot Bankenbosch ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is per brief van 13 juli 2009 opgeroepen zich op 7 september 2009 te melden
in de locatie Groot Bankenbosch voor het ondergaan van een vrijheidsstraf van 346 dagen. Klager heeft hiertegen bezwaar aangetekend met als argument dat hij detentie-ongeschikt is. Op 24 maart 2010 is het hiertegen ingediende bezwaarschrift ongegrond
verklaard en is klager opnieuw opgeroepen, nu op 10 mei 2010, zich te melden in de locatie Groot Bankenbosch. Klager heeft zich op 25 mei 2010 onttrokken aan zijn detentie en is op 9 juni 2010 als arrestant geplaatst in het huis van bewaring te Zwolle.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager zich heeft onttrokken aan zijn detentie en inmiddels als arrestant is geplaatst in het h.v.b. te Zwolle is het belang aan zijn beroep, dat immers is gericht tegen zijn plaatsing in de locatie Groot Bankenbosch, komen te ontvallen. Klager zal
om die reden niet-ontvankelijk in zijn beroep worden verklaard. Ook indien klager zich niet had onttrokken aan zijn detentie, had hij niet in zijn beroep kunnen worden ontvangen. Klager wenst in het geheel niet in een inrichting te worden geplaatst,
vanwege zijn gestelde detentie-ongeschiktheid. Een dergelijke beslissing kan niet worden bewerkstelligd via de bezwaar- en beroepsprocedure van de Pbw, aangezien de beslissing die de selectiefunctionaris op van artikel 15 van de Pbw dient te nemen, met
uitzondering van een eventuele plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van het vijfde lid van artikel 15, altijd ziet op een plaatsing in een inrichting.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.A.G. Rutten, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 9 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven