Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1232/GA, 23 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:23-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1232/GA

betreft: [klager] datum: 23 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

gericht tegen een uitspraak van 19 april 2010 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 juli 2010, gehouden in de p.i. Lelystad, zijn na elkaar gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Ter Apel en klager.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van opsluiting in een strafcel voor de duur van vijf dagen omdat uit een urinecontrole is gebleken dat klager drugs en/of andere gedragsbe?nvloedende middelen heeft gebruikt.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de brief van 22 februari 2010 aan de commissie van toezicht gaat de directeur in op de vragen die door de beklagcommissie in de tussenbeslissing waren gesteld. De directeur heeft de overige door de beklagcommissie gevraagde stukken niet opgestuurd,
omdat hij dacht dat er nog een zitting zou komen. Er is telefonisch contact geweest met het Delta Lab. In dit gesprek zijn vragen aan het Delta Lab gesteld. Voor benzodiazepinen is een cut off waarde vastgesteld. Als de score van de urinecontrole onder
die waarde uitkomt, is de uitslag negatief. Er wordt een detectietijd van twee tot veertien dagen aangehouden waarna de drugs niet meer in het lichaam zouden moeten zijn. Hierbij zijn alle omstandigheden in aanmerking genomen, ook die van klager. De
p.i. Ter Apel houdt de maximale termijn van veertien dagen aan. Als daarna nog positief wordt gescoord op een urinecontrole ben je in overtreding. Klager heeft bij de beklagcommissie aangegeven dat hij tot 15 november 2009 diazepam heeft gebruikt. Dit
middel, dat dagelijks wordt verstrekt, is niet door de medische dienst voorgeschreven. Er is dus sprake geweest van illegaal gebruik.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft tot 15 november 2009 diazepam gebruikt die hij van de dokter had gekregen in de p.i. Ter Apel. Hij heeft de laatste pil op maandag gekregen. In april 2010 is ook nog een urinecontrole gehouden en de uitslag daarvan was goed. Klager is
zwaar
van gewicht en het duurt daardoor langer voordat de middelen uit zijn lichaam zijn. Hij heeft niet gebruikt binnen de p.i. Klager merkt nog op dat er een fout staat op het rapport van het Delta Lab van 18 november 2009. Er staat een verkeerd celnummer
naast zijn naam geschreven. De uitslagen kloppen verder wel. Als klager wat had gebruikt was hij niet naar de zitting van de beroepscommissie gekomen. Hij heeft de diazepam van de dokter gekregen. Het betrof geen medicijnen van de vorige inrichting en
hij heeft ook niets opgespaard.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen vast dat niet kan worden uitgesloten dat de positieve score bij een urinecontrole op 30 november 2009 het gevolg is van een trage afbraak in het lichaam van
klager van de tot 15 november 2009 gebruikte diazepam. De beroepscommissie neemt hierbij ook in aanmerking dat de directeur niet overeenkomstig de opdracht van de beklagcommissie heeft gehandeld om het Deltalab schriftelijk te laten/doen antwoorden op
een aantal in casu relevante vragen en deze schriftelijke antwoorden ter beschikking te stellen van de beklagcommissie. Nu die vragen, gebaseerd op het verweer van klager, niet door de deskundige instantie zijn beantwoord, dient klager het voordeel van
de twijfel te krijgen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 23 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven