Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0801/GA, 20 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:20-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/801/GA

betreft: [klager] datum: 20 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

gericht tegen een uitspraak van 15 maart 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op het beklag van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 juli 2010, gehouden in de locatie De Berg te Arnhem, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Vught, gehoord. Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was
opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het op 17 december 2009 niet mogen douchen na (actieve) fysiotherapie.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Uitgangspunt is voor de directeur dat zij zich wil houden aan de verplichtingen die gesteld worden in de Pbw. De beklagcommissie heeft met deze uitspraak kennelijk een signaal willen afgeven. In de inrichting worden de voorgeschreven douchemomenten
gegeven. Die douchemomenten vallen tijdens de recreatie. Ook kan er na sportmomenten en na (smerige) arbeid worden gedoucht. De directeur heeft bij de fysiotherapeut navraag gedaan en deze gaf aan dat er een zodanig verschil is tussen actieve
fysiotherapie en sporten, dat na de actieve fysiotherapie douchen niet noodzakelijk is. De door klager uitgevoerde oefeningen waren geen zware inspanningsoefeningen. De gedetineerden kunnen overigens dagelijks (tijdens de recreatie) douchen. Dat
betekent dat de inrichting meer douchemomenten biedt dan wettelijk is voorgeschreven.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Nu noch uit medisch, noch uit hygiënisch oogpunt een douchemoment na actieve fysiotherapie noodzakelijk geacht wordt, moet de beslissing van de directeur – bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, waarbij de beroepscommissie meeweegt dat
er
in de inrichting voldoende douchemomenten worden aangeboden – niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Gelet daarop kan de uitspraak van de beklagrechter niet in stand blijven en dient het beklag alsnog ongegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en mr. P.C. Vegter, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 20 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven