Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0839/TA, 12 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:12-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/839/TA

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 18 maart 2010 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 juli 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam-Overamstel, zijn namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting gehoord [...], hoofd behandeling, en [...], hoofd behandelrapportage.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet tijdig verstrekken van de wettelijke aantekeningen over het derde kwartaal van 2009.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en aan klager een tegemoetkoming van € 5,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De versie van de wettelijke aantekeningen over juli t/m september 2009 is op 4 december 2009 aan klager gegeven en de definitieve versie op 21 december 2009. De uitreiking heeft niet onredelijk lang op zich laten wachten. De wet geeft geen termijn voor
de uitreiking van wettelijke aantekeningen. De inrichting streeft naar een uitreikingstermijn van twee maanden. De uitreiking heeft in klagers geval drie weken na die twee maanden termijn plaatsgevonden. De streeftermijn is niet gehaald, omdat
verscheidene mensen ernaar moeten kijken, onder wie klager. Klager heeft drie dagen de tijd om het voorzien van zijn opmerkingen terug te geven, maar heeft dat niet gedaan hoewel hij geen opmerkingen op de versie had. Als klager binnen drie dagen, op
7
december 2009, de versie had teruggegeven, had de definitieve versie eerder dan 21 december 2009 uitgereikt kunnen worden. Dan zou de streeftermijn met ongeveer een week zijn overschreden.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat in de Bvt noch in andere wet- of regelgeving een recht op ontvangst van de wettelijke aantekeningen binnen een bepaalde termijn is neergelegd. De termijn van uitreiking van de wettelijke aantekeningen kan daarom niet
worden aangemerkt als een beslissing van het hoofd van de inrichting waartegen krachtens artikel 56 Bvt beklag kan worden ingediend.
Klager moet op deze grond niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht.

Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 12 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven