Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1787/GV, 3 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:03-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1787/GV

betreft: [klager] datum: 3 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 juni 2010 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Toen klager in Dordrecht verbleef, is er niets gebeurd. Klager heeft in Dordrecht nog nooit rapport gekregen. Over klager wordt alleen positief geoordeeld. Klager is niet teruggekeerd van verlof anders was
hij zijn gezin kwijtgeraakt. Hij heeft de geboorte van zijn zoontje al moeten missen. Klager ziet in dat dat dom was en heeft daarvan geleerd. Klager hoopt dat hij de kans krijgt een tijdje samen te zijn met zijn zoontje en vriendin.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De directeur van de locatie Dordtse Poorten heeft negatief geadviseerd op grond van het negatieve gedrag en functioneren van klager in de inrichting. Verder heeft het Openbaar
Ministerie negatief geadviseerd omdat, klager tijdens zijn eerdere detentie tot twee keer toe heeft laten zien zich tijdens verloven niet aan de gemaakte afspraken te kunnen houden. Het feit dat klager zelf aangeeft redenen te hebben gehad om zich aan
zijn detentie te onttrekken, versterkt de gedachte dat hij zelf wenst uit te maken wat wel of niet goed voor hem is. Hij bepaalt zelf of hij wel of niet terugkeert van verlof. De Minister heeft geen enkel vertrouwen dat hij dit keer wel terugkeert van
verlof.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. De advocaat-generaal bij het ressortparket te Den Haag heeft bezwaar tegen verlofverlening. De politie te Zoetermeer heeft geen
bezwaar tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager is in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor poging tot doodslag. Aansluitend dient hij een vervangende hechtenis van 20 dagen op grond van de wet Terwee te ondergaan en eventueel een subsidiaire hechtenis van 13
dagen en 15 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. De fictieve einddatum van zijn detentie is op of omstreeks 24 juni 2011.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers derde verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Uit de stukken komt naar voren dat klager tijdens zijn vorige detentie in 2007 zich heeft onttrokken aan zijn detentie en heeft gerecidiveerd. Ten aanzien van het nieuwe strafbaar feit verblijft klager nog steeds in voorlopige hechtenis. Zijn zaak
dient
thans in cassatie bij de Hoge Raad. De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheid een forse contra-indicatie vormt voor verlofverlening en dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigt. Derhalve kan de beslissing van
de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep
zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 3 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven